Hotărârea nr. 207/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 30.07.2020 privind completarea Anexei nr. 3 a Hotararii Consiliului Local a Sectotului 1 nr. 257/2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/2017privind înființarea, organizarea yj funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1216/30.06.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmii de Centrul Cultural al Sectorului I;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. i/1941/06.07.2020 al Direcției Management Resurse Umane, nr. G/3452/06.07.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-246/08.07.2020 ol Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea, ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 2 punctul 51, art. 2 alin. (5), art. 19 alin. (1), art. 53 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare reglementările Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/28.08,2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin, (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArtLArticolul 6 al Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 257/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București se completează, după cum urmează:

1. După litera z) se introduce o nouă literă, aa), cu următorul cuprins:

”aa) inițiază propuneri de proiecte cu finanțare ne rambursabilă și asigură condițiile de accesare pentru finanțările din programele europene ca beneficiar eligibil, în scopul atingerii obiectivelor.”

ArtJI.Celelalte prevederi ale Anexei nr.3 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București rămân nemodificate.

Art. 111. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul Centrulului Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnico Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 3 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 30.07.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr>57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRAS EM N EA ZÂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta C etalau

Nn: 207 Data: 30.07.2020