Hotărârea nr. 206/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 30.07.2020 privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 a Hotararii Consiliului Local a Sectotului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea retelei scolare de stat si particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti pentru anul 2020-2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr< 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 penița aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2020-2021

Văzând Referatul de aprobare nr. M 265123:07.2020 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M 266/23.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr, 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28,01.2020 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2021;

în temeiul Ordinului Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 6/28.01.2020 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2020-2021;

Văzând adresa nr. 1602/18,09.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 39626/18.09.2019, prin care Grădinița lui Matei a solicitat schimbarea denumirii în Școala Primară Matei International School și includerea acesteia în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2019-2020;

Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale Toanid cu nr. 217/28.04.2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 18007/28.04.2020, prin care solicită schimbarea denumirii unității de învățământ în Liceul Internațional loanid și includerea acesteia în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2020-202;

Ținând seama de adresa școlii Gimnaziale Genesis cu nr. 7061/31.07.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.32326/31.07.2019, prin care solicită schimbarea denumirii unității de învățământ în Liceul Teoretic „Genesis Col lege’:;

Luând în considerare adresa Asociației Orizonturi Libere, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.22693/02.06.2020, prin care se solicită includerea în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2020-2021 a Școlii primare și grădiniței cu program prelungit ”Montessori School Orizonturi Libere”;

Având în vedere AVIZUL CONFORM nr. 13844/27.07.2020 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

Ținând seama de AVIZUL CONFORM nr, 10548/09.07.2020 emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 30447/16,07.2020, în vederea cuprinderii în rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular din sectorul 1 al municipiului București pentru anul școlar 2020-2021 a Școlii Primare ”Montessori School Orizonturi Libere”;

Văzând adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr.l 1495/13410/P/25.06,2020 înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.767/08.07.2020 prin care se comunică avizele nr.2-4 din 25.06.2020 emise de Comisia de atribuire dc denumiri a municipiului București referitoare la schimbarea denumirii unor unități de învățământ particular din sectorul 1, respectiv Școala Gimnazială „Genesis” Școala Primară Grădinița ”lui Matei” și Școala Gimnazială ’Toanid”;

în temeiul art.5 Jit.ee), art. 129 alin.(7) lit.a), art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Anexa nr. 2 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 se modifică și se completează, după cum urmează:

  • 1. Poziția 16 a Anexei nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins: ”16. Școala Primară Matei International School”.

  • 2. Poziția 29 a Anexei nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: ”29, Liceul Internațional loanid”.

  • 3. Poziția 30 a Anexei nr.2 se modifică și va aveau următorul cuprins: ”30. Liceul Teoretic ”Genesis College”.

  • 4. După poziția 45 a Anexei nr. 2 sc introduce o nouă poziție, poziția 46, cu următorul cuprins:

•’46.Școala Primară și grădinița cu program prelungit ”Montcssori School Orizonturi Libere”, nivel preșcolar/primar, cu sediul în str,Intrarea Undiței nr.ll sector 1 București”.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Anexei nr.2, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020, rămân nemodificate.

Art III. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Juridică. Legislație și Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 30.07.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocata în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


C ONT RASEMNK A 4Ă.

SECRETAR GENE IUL Daniel» Nltolnix Ofabin

Nn: 206

Data: 30.07.2020