Hotărârea nr. 205/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 30.07.2020 privind aprobarea completiirii Anexei nr. 1 - Regulamentul de Organizare si Functionare al Politiei Locale Sector 1, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificiirile si completarile ulterioare si modificarea fi completarea Statului de funcfii al Politiei Locale Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Anexei nr. 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției L ocale Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr, 79/08,04.2020. cu modificările și completările ulterioare și

modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 20750/30.06.2020 al Primarului Sectorului 1 întocmit de Poliția Locală Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. i/933/03.07.2020 al Direcției Management Resurse Umane, nr. G/3425/03.07.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-245/06.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comsiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

Conform prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fisc al-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011. cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) și art. 483 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 935/2019 pentru, stabilirea salariului dc bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 79/08.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1;

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1712/15.05.2019 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2019, la nivelul Poliției Locale Sector 1;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Ordine Publică Locală, cu privire la proiectul privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1.

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. f) și art, 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, conform Anexei nr. 1.

Art.IL - Celelalte prevederi ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.IH. - (1) Se modifică și se completează Statul de funcții al Poliției Locale Sector 1, conform Anexei nr. 2.

(2) Prevederile prezentei hotărâri intră in vigoare de la data comunicării.

(3) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 93/28.05.2020, referitoare la aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 rămân nemodificate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.JV.- Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V.- (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru. 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 30.07.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marian Cristian Ne


Nn: 205

Data: 30.07.2020contrasemnează,

SECRETARKÎENERAL

Daniela Nicjbteta.Ccfalan

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

PftSsefâwrtr e~ ihitrfo-r) CM


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al Poliției Locale Sector 1

Anexa nr. 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:


1. La Capitolul HI, art. 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (ll), cu următorul cuprins:

" (l1).- Condițiile pentru ocuparea postului dc Director General, stabilite potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) și art. 483 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: să fie numiți într-o funcție publică din clasa 1; studii universitare dc licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice, administrative sau militare, informații și ordine publică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani; studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; perfecționări (specializări): ordine și siguranță publică; să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare."

2, La Capitolul III, art. 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (ll), cu următorul cuprins:

" (l1).- Condițiile pentru ocuparea postului dc Director General Adjunct, stabilite potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) și art. 483 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: să fie numiți înlr-o funcție publică din clasa 1; studii universitare dc licență absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice, administrative sau științelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani; studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor ari. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; perfecționări (specializări): ordine și siguranță publică; să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinara neradiată în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,"

3. La Capitolul IV, art. 24, după litera bb) se introduce o nouă literă, litera cc), cu următorul cuprins:

" lit. cc).- în vederea soluționării dosarelor aliate pe rolul instanțelor sau altor instituții cu atribuții jurisdicționale, șefii de servicii, de birouri și coordonatorii dc compartimente, au obligația să comunice toate înscrisurile pe care le dețin către Serviciul Juridic, Proceduri, Managementul Calității, în cel mai scurt timp posibil de la data solicitării.11


FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

CLASA (NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONAL

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR GENERAL

I(S)

II

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

l(S)

11

1

DIRECTOR EXECUTIV

l(S)

El

3

ȘEF SERVICIU

l(S)

II

12

ȘEF BIROU

I(S)

II

13

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

30

AUDITOR

l(S)

SUPERIOR

2

CONSILIER

l(S)

SUPERIOR

10

CONSILIER JURIDIC

I(S)

ASISTENT

3

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

1 (S)

PRINCIPAL

1

INSPECTOR

l(S)

ASISTENT

0

INSPECTOR

1(S)

PRINCIPAL

2

POLIȚIST LOCAL

1 (S)

SUPERIOR

48

POLIȚIST LOCAL

1(S)

PRINCIPAL

33

POLIȚIST LOCAL

1(S)

ASISTENT

41

POLIȚIST LOCAL

l(S)

DEBUTANT

6

POLIȚIST LOCAL

11 (SSD)

SUPERIOR

1

POLIȚIST LOCAL

III (M)

SUPERIOR

69

POLIȚIST LOCAL

III (M)

PRINCIPAL

22

POLIȚIST LOCAL

III (M)

ASISTENT

4

POLIȚIST LOCAL

III (M)

DEBUTANT

3

REFERENT

Ml (IVI)

SUPERIOR

1

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

246

Anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

FUNCȚII ÎN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL STUDII

GRADUL PROFESIONAL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

$EF SERVICIU

S

II

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

5

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

s

1

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

11

5

REFERENT

M

IA

7

REFERENT

M

11

1

REFERENT

M

1

1

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

I

3

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

II

2

M UNC1TOR CALIFICAT

M;G

IU

1

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

IV

4

TOTAL

30

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 1

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 30

Anexa nr. Vili cap. 1 lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

TOTAL FUNCȚII ÎN POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1  307

APROB, DIRECTOR GENERAL DEACONU IONUȚ