Hotărârea nr. 204/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 16.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul I al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr G/3597/15.07.2020 al Primarului Sectorului 1 ;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. G/3596/15.07.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-259/15.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economicc-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Conform prevederilor Constituției României;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art, 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c), art. 20 și art. 49 ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate iulvgial din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate dc instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temei ui Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar ;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ce), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL. LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aproba veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 în valoare de 2,070.984,26 mii lei, conform Anexei nr. I1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

mii lei

SURS A DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT IULIE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.070.984,26

1.266.599,05

804.385,21

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

1.900.631,16

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.240.320.56

660.310,60

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

26.284,49

26.278,49

6,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare_____________________________

144.068,61

0,00

___________ 144.068,61 I

(1)- Veniturile bugetului local pe anul 2020 sunt în valoare de 1.900.631,16 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1);

(2) - Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 sunt în sumă de 26.284,49 mii lei:

(3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2020 sunt în sumă de 144.068,61 mii lei.

Art2. - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 îu sumă de 2.223.473,33 mii lei, conform Anexei nr. L

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT IULIE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.223.47333

1.279.620,23

943.853,10

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.047.439,05

1.247.660,56

799.778,49

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

31.965,67

31.959,67

6,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI

EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare_____________________________________

144.068,61

0,00

_______________144.068,61

a) Deficitul bugetului local al secțiunii de funcționare pe anul 2020 în valoare de 7.340,00 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, conform art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, “prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile adnunistraliv-teritoriale pot utiliza până la 5% din excedentul bugetului local și pentru asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea /nasurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, aflate în sarcina lor, precum și în sarcina instituțiilor publice subordonate. ” b) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în valoare de 139.467,89 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de fina țâre a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

c) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2020 în valoare totală dc 5.681,18 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedent!, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  • ❖ Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor prcccdenți în valoare de 4.989,18 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

  • ❖ Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014. excedentul anilor precedenți în valoare de 692,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

(1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1

2.047.439,05

mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform

anexei nr. 1.2.1. din care:

—Secțiunea de funcționare                        1.247.660,56 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                        799.778,49 mii lei

2

95.819,93

mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

—Secțiunea dc funcționare                         80.632,93 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          15.187,00 mii Ici

3

53.661,00

mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                         52.329.00 mii Ici

—Secțiunea de dezvoltare                             1.332,00 mii lei

4

15.000,00

mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din

care:

—Secțiunea de funcționare                         15.000,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                               0,00 mii lei

5

1.166,00

mii lei pentru Apararc Naționala capitolul 60.02, conform anexei 1.2.1.1

(1.2.1.1.1), din care:

—Secțiunea de ftinc|ionare                             620,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                            546,00 mii lei

6

99.070,00

mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 61.02, din

care:

—Secțiunea de funcționare                         91.570,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           7.500,00 mii iei

7

838.549,97

mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, conform anexei 1.2.1.2

(1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                        275.694,94 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                        562.855,03 mii lei

8

118.645,69

mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.3

(1.2.1.3.L; 1.2.1.3.2),din care:

—Secțiunea de funcționare                         52.082,69 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          66.563,00 mii Ici

9

288.237,59

mii lei pentru Cultura, recrcere si religie capitolul 67.02, conform anexei

1.2.1.4 (1.2.1.4.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                        199.667,00 mii lei

—Secțiunea dc dezvoltare                          88.570,59 mii lei

10

230.257,00

mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02,conform anexei 1.2.1.5, din care:

—Secțiunea de funcționare                         219.694,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           10.563,00 mii lei

11

95.241,07

mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare

Publică, conform anexei 1.2.1,6(L2.1.6.1) din care:

—S ectiunea de funcționare                          7 L 710,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          23.531,07 mii lei

12

188.671,80

mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr.

1.2.1,7 (1.2.1.7.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                        177.583,00 mii lei

—S ectiunea de dezvoltare                           11.088,80 mii lei

13

20.648,00

mii Lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                          11.077,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           9.571,00 mii lei

14

2.471,00

mii lei pentru Alte acțiuni economice capitolul 87.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                              0,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           2.471,00 mii lei

(2)

Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, astfel:

1

31.965,67

mii Jei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, din care:

—Secțiunea de funcționare                       31.959,67 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             6,00 mii lei

2

18.042,67

mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

—Secțiunea de funcționare                       18.042,67 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             0,00 mii lei

3

13.923,00

mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

—Secțiunea de funcționare                       13.917,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             6,00 mii lei

(3) Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2020, astfel:

1        144,068,61 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06. din care:

—Secțiunea de funcționare                                      0,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                               144.068,61  mii

2         144.068,61 mii Ici pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:

—Secțiunea de funcționare                                    0,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                                 144,068,61  mii lei

Art.3.- Anexa nr. 1 (1.1-1.2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 934.378,10 mii lei, confom programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT

IULIE

Bugetul local al Sectorului 1

790.303,49

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

6,00

Bugetul creditelor externe

144.068,61

TOTAL

934.378,10

Art»5.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 11 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art 133 alin* (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Niroleta Ccfalan

i

Nr.: 204

Data: 16*07*2020

Răspunderea juridică revine persoanelor care au competență și responsabilitate în ceea ce privește menținerea echilibrului bugetar.