Hotărârea nr. 203/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 16.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Malul Mic nr. , sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str, Malul Mic nr. , sector 7, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/6295/09.06.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. E/6296/09.06.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • - Raportul de specialitate nr. M/3-249/30.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • - Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12,2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consîlului Local al Sectorului l al Municipiu lui B uc ureș Li;

Văzând documentele emise:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 220/09.06.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • - Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Telurică de Circulație PMB nr. 704/21.01.2020;

Construcția propusă ac va încorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușii dc ing. A M A V.U.I. M

Documentația este însoțită dc studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite dc urb.

A P. G Bi

Ținând seama de prevederile:

 • • Constituției României;

 • * Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completări le ulterioare;

 • • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și coi। ipletările ulterioare;

 • • Hotărârii Guvernului României nr, 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amcnnjtirc n teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art, 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și comp 1 ctări 1 e u I teri o are,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă documentația de urbanism /*. L.D. - S'fr. Malul Mic nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 220/09.06.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică bencficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

ArLS.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului 3au, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D,

(3) Senă ciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru și 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINJĂ.

Marian Cristian NvusuSLO 3^

CONTRASI&MJYEAZĂ,


SECRETAR GENERAL

Daniela Mc o iota Cefalan

Nr.: 203 Data: 16.07.2020

pwHni          pirpftrw Hinriâțtf jjc

       urowiwn ^f                BIROUL REGLEMENTĂRI

SFC TORUI JL              URBANISTICE Și ARHIVA

rimaiiagci

M cu adresa în


Ca urmare a cererii adresate de M VI M cu adresa în                         sector 1. București

înregistratii In nr. 53916 din 10.12.2019. complchilă cu nr. 20105 din 14.05.2020. în conformitate cu prevederile I efji nr.35 privind amenajarea teritoriului ți urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare, se emite
AVIZNR.

PENTRU

PUD - STR. MALUL MIC NR. -SECTOR 1 Construire locuință individuală P l-lE, cu acoperire în țarpn


WWXAlLA Ht ■ V.'-.- A CONSILIULUI LOCAL/ .fTiCTOHULUl 1

Nr.

20b k JUL 202


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 575.00 mp. proprietate privată conform men 274976. eliberat la data de 31.01.21)20 INIȚIATOR: M        M.       M

PROIECTANT: S.C SILPA N 20OTS.R.L.


, M.


M -R


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. A

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - nr. cad. Malul Mic; Sud-Est - imobil ne cad astral: Nord-Vcst - imobil ne cad astral.


P. Gl . Bl(RUR

Zona suiowragțp include parcelele ; Sud-Esț -'artera de circulație Str


PREVEDERI PUG/ PL Z APROBA TE AN TERIOR: Conform PUG ■ MB ți Regulamentului Loca! de Urbanism ai Municipiului București. aprobate cu IICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, a ntp las a montul este cuprins în subzona Ltț - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau firii rețele edilitare. Imobilul nu se află pu Lista Monumentelor Istorice, publicată în M,O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 r.t de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 905/74/M/21996 din 19,06.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.” 6()% CU 1 max.= (1.6 pentru P, CUTmax.- 1.2 pentru P-IB. Hmax.- 7.0(1 metil. RHmax.= l’-l E. Se admite un nivel mansardal înscris in volumul acoperișului. în suprafața de maxim GO'Ln din aria construită.


Retragerea minima față de aliniament Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage fală de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă. dar nu cu mai pu(in de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioură a parcelei va fi egală cu Jumătate din i ii,ll ținea Iu corniță, măsurată în pun ciul cel mai înalt lupi de teren, dur nu cu mai puț in de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - minim 4,0(1 metri in cazul construcției locuință individuală, respectiv la limita de proprietate în cazul anexei - garaj (în umbra garduluiț; dreapta ■ minim 5,00 metri.

Rcirjigeri ntinime față dc limila po.sterfo^ră - minim2.06 metri-

Cfonstrucțitt se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea ți girarea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărul ui minim tic locuri de parcare pentru noile construcții ți amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Aecesul auto ți accesul pietonul se vor realiza din str. Iezere >1 din Sir. Mulul Mic. cnrifonn avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 704/21.01.202(1.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice du alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însuți! de ing. A ' M A V.U.l. M

Documentația cslc însoți(â de studiu du însorite ți ilustrare vtilutticlrkă însușite de urb. A P. G ’. D

In urma ședinței Comisiei Ichnicc de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/14/28.01.2020, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării B.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PLD răspund pentru exacti tatua datelor ți veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care fiice obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2} litera gj din Legea nr. 350/ 21)01 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dcconstruire [DTAC'} se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul ini/ este viiluhil de la data emiterii sule pe itXHăt dimtikje valabilitate u certificatului de urbanism nr. 905/74/Vl/21996 din 19.06.2019, emis de Prijuări.i Sectorului I al Miinidipiitliii hiieiireșiN^ cazul rteadoptirii documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, In terni enu I du- valabîliwf af acestuia, proccJbr.Vtrebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil ttlâla timp cât I lui,îrărea de aprobare este în vtgour^/ ■

'      < ARHITECT ȘEF

■, Cinhanu Oprbscu (JIHba Ana

Șefbîruu,                                       -                         întocmit,

Raluea Mihaela Epifan                            >                          AndraCiucâRd. Bunu Vkmki nr. *■>. Sectorul l liiicurcșli: (HI 222

Tel. 4-40-21-319,1(113: Fax: 4-40-21-319.10 JJfi

Finaii: rL-ciiMhitiirjjfyw'iiuuiinsI ru