Hotărârea nr. 202/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 16.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Soveja nr. , sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str, Soveja nr. , sector lt București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/6298/09.06.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/6299/09.06.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1:

 • - Raportul de specialitate nr. M/3-241/30.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • - Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactai în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 221/09«06*2020 din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • - Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 5238 din 26.02.2020;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico-cdilitare conform studiu de rețele însușit de ing. A M A V.U.L M ;

Acord Ministerul Transporturilor nr. 18680 din 18.05.2020, Aviz Compania Națională de Căi Ferate „CTR” - S.A. - Direcția Planificare, Dezvoltare și Modernizare Infrastructură Feroviară - Serviciul Control și Avizare Furnizori Feroviari și Terți nr. 9/4/1108/12.05.2020, Aviz Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Consiliul Tehnico-Economic nr. R. 2/4/93 din 25.03.2020;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh, T G N

Ținând seaiim de prevederile:

 • • Constituției Romanici;

 • • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • * Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • * Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/27.11.2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina;

 • • Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE;

Art.L- Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. S&veja nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 221/09.06.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art.4.- Anexele m. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și uirexemplar original-se-păstrează-la- Arhitectul Șef.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiatului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate ]a alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE ^ ȘEDINȚĂ, Marian

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleia Catalanioî

Nr,; 202\A^t'°c 1 a

Data: 16.07.20^no°

WwW.prinurigiM'C rm I -<o


pentru Ldilțean. pentru bun^ture


11 IRC >111 RtiCiLtiMb-NTÂKI

URBANISTICE SI ARHIVA


Ca urinare a cererii adresate du B: fi R cu adresa în

54615 din 13,12.2019, completată cu nr. 20773 din 19.05.2020. In conformitate cu prevederii-teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ NR.


PENTRU

PUD - STR, SOVEJA NR. - SECTOR 1

Construire Locuință individuală S+P+1EGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață dc 802,00 mp. proprietare privată conform mențiunilor din 232458. eliberat la data de 12.12.2019.

INIȚIATOR: B E , B. D B PROIECTANT: S.C. REALCOMP DESlCN S.R.L. SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR; arh. I                       .,

AMPLASARE, DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prici PUD include parcelele învecinate imobilului care a general documentul ia, delimitară astfel: Vest - str. Soveja nr. . Nord Str. Bucegi nr. Str. Bucegi nr.

,. Str. Bucegi nr. . Str. Bucegi nr ; Est Str. Soveja nr. . Sud - artera de circulație Str. Soveja.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.Lf.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord -autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Morii și Șus. Colcntina aprobat cu I l.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013. avizul arhitectului șef nr. 27/12.09.2013. modificat cu EI.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014. avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014, amplasamentul este cuprins în U,T,R. 674 - zonă cu locuințe individuale și colective mici cu maxim P-^2 niveluri situare in afara perimetre! or de protecție, conform P.U.G, Municipiul București. Imobilul nu se allă pe Lista Monumentelor Istorice bucureștunc. publicată în M.Q. nr. 113 din 15.02.20] 6. conform informațiilor din Cerii ficatul de urbanism nr. 481/6&'5/'8815 din 02 01.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTinax- 0.9 mp ADC'înp teren pentru P-i-IF., CUTmax.= 1.3 mp A DO mp teren pentru P ■ 2E. RJ lmnx.= PI 2E, Umax,- 12,00 metri,

Retragerea minimă față de aliniament- Conform planșă de Reglementă]! Urbanistice.

Retragerea minimă față de limitele laterale- Clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea luță de limita poster i oară a parcelei va fi determinată dc aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafață de maxim 12.00 mp construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare} și numai in cazul în care distanța față dc limita post cri oară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin dc 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amphlsa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și girarea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc Incuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei ca red e funcționări a uterelor de circulație" aprobate prin HUGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pic ton al se vor realiza din Sir. Soveja, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 5238 din 26.02.2020

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor Iu rețelele publice dc alimentare cu apă. canalizare. energic electrică. Studiu du rc(clc însușii de ing. A M .A V.IJ.I. M

Documentația este însoțită de studiu de însorite și ilustrare volumetrică însușite de arh. Li G N;

Se prezintă Acord Ministerul Transporturilor nr. 18680 din 18.05.2020. .Aviz Compania Naționalii de Căi Ferate „CFR" - S.A. Direcția Planificare. Dezvoltare și Modernizare Infrastructură Feroviară Serviciul Control și Avizare Furnizori Feroviari șî Terți nr. 9/4/1108712.05.2020. Aviz Compania Națională de Căi Ferate ..CER" - S.A. - Consiliul Tehnico-Economic nr. R. 2/4/93 din 25.03.2020.

în urma ședinței Comisiei lehnicu dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. l/l 5/28.01.2020. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz est; un aviz tehnic șl poate fi folosit numai în scopul aprobării PUD

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor ți veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu aii. 63 alin. (2) litera g) din Legea ar. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea cxccu’ării lucrărilor de construire (DI AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a curii ficatului de urbanism nr 481/68/S/X815 din 02.01.2019, emis dc Primăria Sectorului 1 al Municipiului 1 ouai al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


.. B


A. D


(RUR: D, E)


*iSs?<h


Șef birou .

Rnlueii Mihtichi JoîilhwPiWARfA * FOSt CESnriCATA ISO 0001-300S UHIVIND SISILMJI CĂLITĂ-II    N

CER’IFICARb ACRFDITAT SISTEMELOR DE MAMA!FW Al

IJHVA Al.DlTULUI DF

Ui LAIUL O'-nSAMIJ-MI.II PENTRU     CEI’' F n;ARCA

.MENI Al r.ALHA'l'


pul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului ie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâia


întocmii.

And™ t 'ifjbft


Rtl. Urnii Milita nr. 9. rectorul 1 București: 1)11222 l ei. •140-21-319.10 13; Fax; -40-21-319.10.06 Email: regi'-ii . ।. h r.c ?j țnih»,iț i.i-.I.t<»