Hotărârea nr. 201/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 16.07.2020 pentru încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 51/27.02.2018 privind demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public ”Excellence 1 – incubatorul de afaceri al Sectorului 1”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 51/27.02.2018 privind demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public ”Ex.cellence 1 — incubatorul de afaceri al Sectorului 7”

Având în vedere Referatul de aprobare ai Primarului Sectorului 1 nr. D 728/09.07.2020;

Ținând scama de Raportul de specialitate nr. D 729/09.07.2020 al Direcției Generale Administrație Publică Locală și nr. M/3-258/10.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama de dispozițiile Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 51/27.02.2018 privind demararea procedurilor de închiriere do pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public ’Txcellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1”;

Văzând Procesul-verbal din data de 30.06.2020 în care este consemnată Hotărârea Comisiei pentru inițierea, elaborarea metodologiei și pregătirea implementării proiectului de interes public „Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1}>;

Ținând seama de Dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 786/10.03.2020 prin care se dispune încetarea efectelor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 543/14.02.2019 prin care s-a aprobat norma procedurală internă pentru atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”.

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin. (1) și an. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArLL- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează efectele juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 51/27.02.2018 privind demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public ”Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1.

Art.II.- (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală Administrație Publică Locala vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București,

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art, 133 alin. (I) din Ordonanța dc Urgență nr,57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


Marian Cristian N

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Ccfalan

Nr.: 201 Data: 16.07.2020