Hotărârea nr. 200/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 16.07.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”

Văzând Referatul de aprobare nr. K/2949/10,10.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. K/2950/10.10.2019 al Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă și nr. M/144/24,10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mas s-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de validare din data de 16,07.2020;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 96 alin. (1) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 11 alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului nr, 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar. aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa Liceului Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” nr. 1313/13.09.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 39433/17.09.2019, prin care conducerea solicita desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 care să facă parte din Consiliul de administrație al liceului;

în temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin, (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se numește doamna Ecaterina-Raluca Condurachi reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”, situat în str. Virgiliu, nr. 40. sector 1.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art. 1 și Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 2 abțineri - numărate ia voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.5 7/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marian Cristian

CONTRASEMNEAZĂ.


SECRETAR GENERAL

Daniela NicoletiiCefalan

Nr.: 200

Data; 16.07.2020