Hotărârea nr. 20/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.01.2020 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Salubrității nr.44, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada                   sector 1, București

Având în vedere:

  • -   Referatul de aprobare nr, E/l 4362/25.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E 14363/25.11.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/250/11.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 139/21.1 L2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

  • -  Aviz Comisia Telurică de Circulație PMB nr. 12335/05.07.2019.

Studiu de rețele însușit de ing. *   ’                   V.U.l.

Studiu de însorirc și ilustrare volumetrică însușită de arh.                   . Adresă

Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București nr. C.l 5903/22,07.2019. Adresă Consiliul General al Municipiului București -Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane nr. 10679/18.10.2019.

Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr. 20085/1076 din 01.08.2019. Proces Verbal de Pichetare însușit de ing.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr, 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;