Hotărârea nr. 2/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIULUI BUC UREȘ11

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. I a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/2906.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Localul Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare

Ținând scama de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr, K/215/21.01.2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. K/216/21.01.2020 întocmit dc Serviciul Tehnica Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și nr. VI/3-29/22.01.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul apărutului de specialitate q1 Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libeilățilui cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă penLru. elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local ul Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1. cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 443/23.12,2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela Suditu;

Ținând cont de adresa Partidului Social Democrat, Organizația Sectorului 1 nr.3/17.01.2020, înregistrată la Sectorul 1 n1 Municipiului București subnr. 2724/17.01.2020;

în temeiul prevederilor an. 5 lit. ee), <irt. 124, ari. 125. art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) Iii, a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Punctul 1 din Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

1. în componența Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale se înlocuiește doamna Raluca Gabriela Suditu cu domnul Mihai Tuf an.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art, III, - (1) Primarul Sectorului 1 și persoana nominalizată la art.I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 3 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL Daniele Nitateț^.Cefaltin

Nr.:   2

Data; 28.01.2020