Hotărârea nr. 199/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 16.07.2020 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna iulie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna R M A C , ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/îunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna iulie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna R M A        C , ca măsură de prevenire și combatere

a marginalizării sociale

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17582/26.06.2020 întocmii de către Primarul Sectorului al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/3 343/29.06,2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-242/30.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, ou modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. >-116/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

l uând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizarc socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 137/22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar de întrcținere/copil protejat în cadrul structurilor dc tip rezidențial, complex social de servicii tip creșă și în sistemul de asistență matemală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1:

Văzând cererea înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 27121/09.06.2020, formulata de către doamna R M A C , relativ la acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei:

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p) și art. 196 alin, (1) lit. a.) din Ordonanța de Urgen|ă nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArtL- Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna iulie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna R M A C      , ca măsură de prevenire și combatere a mar ginaliz arii sociale.

Art2<- (1) Se autorizează Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarul Sectorului 1, din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

(2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție.

Art.3.- {1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și doamna R M A C vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE Marian Cristian

C O NTRASEMNKAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela NicoletaCefalan

Nr.: 199

Data: 16.07.2020