Hotărârea nr. 198/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 16.07.2020 pentru aprobarea rectificării erorii materiale din articolul 5 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior, situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării erorii materiale din articolul 5 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului l nr, 89/28,05,2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică

a Cinematografului Excelsior, situat în Bd, fon Mihalache nr, 174, Sector 7, București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. D/l 03/08.07,2020 al Primarului Sectorului 1 al municipiului București;

Ținând seama dc Raportul de specialitate nr. D/l 01/06.07.2020 al Direcției Generale Administrație Publică Locală - Compartimentul Fond Imobiliar și nr. M/3-254/09.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr. 89/28,05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior, situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit.g), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se aprobă rectificarea erorii materiale din cuprinsul art. 5 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/28.05.2020, astfel:

în loc de :

„Procedura privind închirierea prin licitație publică a Cinematografului Excelsior se organizează la nivelul Direcției Generale Administrație Publică Locală - Compartiment Fond Imobiliar, cu respectarea dispozițiilor legale specifice, în vigoare

Se va citi:

M Procedura privind închirierea prin licitație publică a Cinematografului Excelsior se organizează la nivelul Direcției Generale Administrație Publică Locală - Compartiment Fond Imobiliar, cu respectarea dispozițiilor legale specifice, în vigoare, aprobată prin Dispoziție de primar”,

ArLIL- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/28.05.2020 rămân nemodificate.

Art.IIL- (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 9 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 2 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

Marian (ristianNeagu


CONTRASEMNEAZĂ.


SECRETAU GENERAL

Daniela Nirnlcta Cefalan


Nr.: 198

Data: 16.07.2020