Hotărârea nr. 197/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 16.07.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului l, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector I

Văzând Referatul de aprobare nr. J1286/30.06.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. J/1287/3 0.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/348/09.07.2020 al Direcției Cadastru. Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3426/03.07.2020 al Direcției Management Economic, nr. E/7941/10.07.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-244/06.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în confoimitale cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să se încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanjării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09,07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatu.1 între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, scrvicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cunr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de cererea dc finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 20873/20.05.2020 prin care se solicită acordarea Parohiei Pitar Moșu a unui ajutor financiar de 643.860,93 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dfonisie Lupu nr. 45, București, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și 1), art 166 alin. (2) lit. t) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArtL- Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneri at a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor dc investiții necesare la Parohia Pitar Moșu. situată în strada Dionisie Lupu nr, 45, București, sector 1.

Art.2.- Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art.3. Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație.

Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridica, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDIN WțțEtțED C

Marian Cristian Ncagu


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR CRN ERA L Daniela NictUeta Cefalnn


Nr.: 197 Data: 16.07,2020

Anexă ]a Hotărârea de Consiliului Local

/VarȚar)

PROTOCOL                /•

I M

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică           '

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare: —

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare:

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității’';

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresa a Consiliului Loca] al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, serviciî/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București. înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 20873/20.05.2020 prin care se solicită acordarea Parohiei Pitar Moș a unui ajutor financiar de 643.860,93 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor dc extindere rețea electrică exterioară la biserica parohială, executarea lucrărilor dc reparații la turle șî la fațadele din cadrul Parohiei Pitar Moșu. situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în ari. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art 166 alin. (2^lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; s-a încheiat prezentul

PROTOCOL

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prhi SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Bariu Mania nr. 9, Sector I, cont R024TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București (Delegare de atribuții conform art. 157 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019), Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului l;

ȘÎ

PAROHIA PITAR MOȘU', cu sediul în București, Dionisie Lupu nr. 45, Sector 1 cont R007BRDR410SV21855714100 deschis la BRD, sucursala Bațiștei, București, cod fiscal R12254428, reprezentată prin domnul Spătărelu Mihail, în calitate de Paroh, reprezentantul unității de cult, denumită în cele ce urmează Biserică;

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

2.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentru lucrări de extindere rețea electrică exterioară la biserica parohială, executarea lucrărilor de reparații la turle și la fațadele din cadrul Parohiei Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1; (conform art. 1, lit. c) și lit. e) din Protocolul privind parteneri atul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019);

2.2. Cheltuielile constau în investiții necesare următoarele tipuri de lucrări la Parohia Pitar Moș. în valoare de 643.860,93 lei cu TVA compusă din;

lucrări dc reparații exterioare la turle și fațade, deviz în valoare de 426.844,94 lei cu TVA;

lucrări de extindere a rețelei electrice exterioare, însoțit de deviz în valoare de 217.015,99 lei cu TVA;

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1 Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2 Orice modificare adusă de Biserică categoriilor de lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora sc va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3 Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat;                             —---

..... -iții'iJ1. ta

 • 3.4 Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de cătțp.'Consiliul Loca] al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise,, prezentărid țrt. acest sens documeme j ustificati ve;

 • 3.5 Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza dnetHhchielor prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului tir. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

 • 3.6 Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și are obligația să verifice și sâ aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7 Biserica va depune toate diligentele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8 Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9 Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al .Sectorului ] al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol;

Alt. 4. DURATA PROTOCOLULUI

4.1 Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

4.2 Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

 • a) La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol:

 • b) Prin neîndeplinirca de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c) Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1 Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea nccorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege,

 • 6.2 Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

7.1

7.2

7.3


Eventualele litigii/neînțelegerî între pârli vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pol soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi pentru fiecare parte.


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI , BUCUREȘTI

PAROHIA PITAR MOȘU Preot,

Miliail SPĂTĂRELU


P. PRIMAR

VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv, Maria Magdalena EFTIMIE

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beatrice Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII

Director Executiv.

Cosinin Marius FODOROIU

VIZAT CFPP