Hotărârea nr. 196/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 16.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-eeonomice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare, restaurare și eftcientizare energetică pentru imobilul

situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 7, București

Văzând Referatul de aprobare nr. J -1298/30.06.2020 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate iu. J-1299/30.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/350/09.07.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3494/08.07.2020 al Direcției Management Economic, nr. 7942/10.07.2020 al Arhitectului Șef și nr. M,'3-249/08,07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;                                  x

Luând în considerare Referatul de rectificare a erorilor materiale nr.J-SUDS/699/15.07.2020 al Direcției Investiții - Serviciul Urmărire și Derulare Servicii din cadiul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cui tură, învățământ, sport, mass-inedia și uulle alt Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnic o-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 280/17.05.2018 privind transmiterea din administrarea Teatrului Excclsior în administrarea Consiliului Local Sector 1 a imobilului situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1;

în conformitate cu Protocolul încheiat între Teatrul Excelsior șt Primăria Sector 1 privind transmiterea din administrarea Teatrului Excelsior în administrarea Consiliului Local Sector 1 a imobilului (clădire și (crcu) situai în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1 București, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 29978/25.07.2018;

Luând în considerare Procesul-verbal de predare-primire a spațiului cu destinația de spațiu cultural situat în Bdul Bucureștii Noi nr. 66, sector 1 București, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 29979/25.07.2018;

Având în vedere documentația tehnico-economică, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, privind obiectivul de investiții “Modernizare, restaurare și eficinetizare energetică pentru imobilul „TEATRUL EXCELSIOR”, situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1, Sector 1, București;

Li temeiul ari. 5 lil. cc), ari. 129 alin. {4) lil. d) și alin, (7) lil. 1), ari. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. k) și lit 1), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții “Modernizare, restaurare și efîciendzare energetica pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1, Sector 1, București.

Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1, Sector 1, București, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3.- Finanțarea lucrărilor se va face din. fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație.

Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă - Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 7 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘED1 Marian Cristian Ntag


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR CENERAL

Daniei NiccrUta CVfslan


Nr.: 196 Data: 16.07.2020

1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.1 răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

2. Pentru indicatorii tehnico-cconomici însușiți, prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

Anexa Ia Hotărârea Consiliului Local nr. 7 J Ol > Qfâ 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiccțfvuțuȚde investiții, Modernizare, restaurare si etlcientizare energetica pentru imobilul situat în Bd.

Bucureștii Noi nr. 66, sector 1, Sector 1, București

l. Indicatori maximali

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, prezentați în devizul general din cadrul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, sunt reprezentați de indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, iară TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

în conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investiției sunt:

 • 1. Valoarea totală a obiectivului de investiții: 32.731.083.57 lei Iară TVA, din care OM; .2(1,485.619,35-ffirfi TVA:

 • 2. Valoarea lutulu a obiectivului de investiții: 38.907.174,50 lei inclusiv TVA, din care C+M: 24.377.887,02 inclusiv TVA,

 • 3. Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 31 de luni (proiectare și execuție) din care:

 • a. Proiectare - 6 luni

 • b. Execuție (C+M) - 25 de luni

//. Indicatori minimali

Indicatorii minimali (indicatori de performanță) reprezintă elemente fizice/ capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții și/sau. după caz, calitativi. în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

 • A. Capacități fizice:

în urma lucrărilor propuse, clădirea situată în Bd. Bucureștii Noi nr. 66. sector f, Sector I va avea următoarele caracteristici tehnice și parametri specifici:

Cf     Di iL JA T.1'

Iq     ÎNS              xZ'Z'

 • 1. Suprafața teren: 317 5 m2;

 • 2. Regim de înălțime: S parțial+P+E+E2 parțial;

 • 3. Suprafața construită clădire: 1172 m2;

 • 4. Suprafața construită desfășurată (suprafața construită supraterană) clădire: 2332,65 m2;

 • 5. Suprafața desfășurată clădire: 2608,50 m2:

 • 6. Suprafața utilă c I ădire: 2159,50 m2;

 • 7, Suprafața amenajare (teren și curte): 2003,00 in2;

 • 8, Acoperirea clădirii va fi realizată prin învclitoare de tip șarpantă - din. tabla fa Huită:

 • 9. Rampă de acces a persoanelor cu dizabilități și o platformă;

 • 10, Curte engleza și o scară de acces către subsol;

 • 11. Un lift de persoane exterior, panoramic, pentru, transportul pc verticală a persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, dispus pe partea dreaptă a clădirii;

 • 12. Lucrări de amenajare a curții posterioare:

 • a. Scena,

 • b. Pavilion acoperit pentru evenimente în aer liber,

 • c. Structura metalică adiacentă scenei care sen.'este drept fundal pentru aceasta,

 • d. Mobilier urban amplasat de jur împrejurul grădinii,

 • e. Două containere cu funcțiunea de cafenea și un container cu funcțiunea grup sanitar

_f.____Incinta_v.a fLdotata cu ckuiâ cișmele cu apa potabilă și șase coșuri de gunoi

 • g. Gardul înălțime de 3,5 m din elemente metalice cu un perimetru total de 107 m, și fundații din izolate din beton armat.

 • 13. Se propune ca sursă regenerabilă de energie folosirea pompelor de căldură de tip aer-apa, prin intermediul sistemului VRV, acesta putând fi folosit atât pentru încălzirea cât și pentru răcirea spațiilor;

 • 14. Se va monta un sistem de panouri fotovoltaice on grid care va acoperi în proporție de 40% întreg iluminatul construcției, amplasate pe acoperișul clădirii (oca 50 mp) pentru asigurarea parțială a consumului electric;

 • 15. Ventilarea spațiilor se va realiza cu un sistem de ventilație și climatizare format din centrala de tratare a aerului, tubulatura de introducere și aspirație, anemostate de introducere și aspirație aer.

III. Indicatori financiari, socioeconomic, de impact, de rezultat/operare

 • 1. Total număr locuri spectatori - estimare: 525                                ,k ■.1!11 - : 1." ; ■

 • a. 6 locuri specifice pentru persoanele cu mobilitate redusă;

 • b, număr locuri spectatori sala mica - estimare: 180;

 • c. număr locur i spectatori sala mar e - estimare: 345;

 • 2. Estimări privind forța de muncă - număr total locuri de muncă - 30:

 • a. Personal permanent necesar - funcționare teatru - 13

 • b. Personal part-time — 13

 • c. Perwnal sezonier - 4

 • 3. Cost specific:

 • a. Obiect 1 - Investiția de bază (Clădirea Teatrului „Excelsior”) - 8.588.69 lei/ mp (fără TVA)

 • b. Obiect 2 - Amenajare exterioară - curte și teren - f .223,99 lei/ mp (fără TVA)

 • 4. Recuperarea investiției se va face în 7,2 ani

5. Eșalonarea investiției

Eșalonarea investiției - în ani

Raportat la Total General (fără TVA)

Anul I (Proiectare și Execuție)

4.045.500,00 lei

Anul 11 (Execuție)

8.232.783,50 lei

Anul in (Execuție)

15.289.456,47 lei

JTcrtal _________

27.567.739,97 lei

 • * Eșalonarea investiției pe ani nu conține valoarik aferente fazei DM 1 și Capitolului - Cheltuieli diverse și neprevăzute:

 • * Cheltuieli anterioare pentru studii și sendcii de proiectare aferente fazei DALI (133.150,00 lei fără TVA+112.500,00 lei fără TVA)

 • • Capitolul din devizul genera] - Diverse și neprevăzute (4.917.693,60 lei fără TVA)