Hotărârea nr. 195/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 16.07.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare, modernizare construcţie existentă şi construire corp nou, care va conține sală de sport şi săli de clasă la Liceul Teoretic Nicolae Iorga”, Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 126, Sector 1, București

MUNiciPnnr, buci j reștt

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de re abilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou, care va conține sală de sport și săli de clasă la Liceul Teoretic Nicolae lorga”. Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 126, Sector 1, București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr.1328/08.07.2020, întocmit de directorul Administrației Unităților dc învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1:

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. J/l 373/09.07.2020 al Direcției Investiții, nr. N/354/09.07.2020 al Direcției Cadastru^ Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr, G/3535/09.07.2020 al Direcției Management Economic, nr. 7925/09.07.2020 al Arhitectului Șef și nr. M73-252/09.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând scama de cererea de rectificare a erorii materiale nr. 1365/13.07.2020 a Administrației Unităților de învățământ Prcunivcrritar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultura, învățământ, spoit, mass-media și culte ale Consiliului Locul al Sectorului I:

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea aclelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 41, art 44 alin (1) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele dc elaborare și conținutuLcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proicctelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând:

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuni versitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 623/2018 privind declararea terenului in suprafața de 759 mp situat in bd. ion mihalahe nr. 126. sector L ca bun ce aparține domeniului public al municipiului bucurești si transmiterea acestuia din administrarea consiliului general al municipiului bucurești in administrarea consiliului local al sectorului 1;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 209/2018 prin care se solicită Consiliului General al Muncipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenului în suprafață de 759 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 237238, în vederea realizării unor obiective sportive (sală de sport, bazin de înot);

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou, care va conține sală de sport și săli de clasă la Liceul Teoretic Nicolac lorga” din Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 126, Sector 1. București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform art. 17 alin. (4) litera a din HG 395/2016;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit a), art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin, (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL .AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArLl.- Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou, care va conține sală de sport și săli de clasă la Liceul Teoretic Nicolae lorga”, Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 126, Sector 1, București.

Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou, care va conține sală de sport și săli dc clasă la Liceul Teoretic Nicolae Torga”, Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 126, Sector 1, București, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art3.- Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art»4«- (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Cri&țiaiiJScaguCONTRASEM NEAZĂ,

SECRETA R GENERAL Daniela NlcDlrca fr-f-.ihijl


Nr.: 195 Data: 16.07.2020

1. Pentru documentația tehnico-economi că prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1,

2. Pentru indicatorii tehnico-economi ci însușiți, prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Anex»

La Hotărârea Consiliu lui Local Nr.                 jOofe

MaJSoa

INDICATORII TEHNIC O-ECONOM ICI AI INVESTIȚIEI

“LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXIȘTI

CONSTRUIRE CORP NOU CARE VA CONȚINE SALĂ DE SPORT ȘI SĂU D la Liceul Teoretic Nicolae larga, Bulevardul Ion Mihalache Nr. 126, Sector I, Buc


INDICATORI MAXIMALIin-4.

■jJ Q


Total general

Din care C+M


89.779.531,760 lei fără TVA

73.115.551,980 lei iară TVA


106.686.134,560 lei cu TVA 19%

87.007.506,856 lei cu TVA 19%


Total general 18.991.312,722 curo tară TVA

Din care C-M 15.446.334,979 euro tară TVA


22.567.613,183 euro cu TVA 19%

18.404.938,625 euro cu TVA 19%


B. INDICATORI MINIMALI


Caracteristici tehnice:

  • - S teren

  • - Arie desfășurată Imobil P+2E

  • - Arie totală P+2E

  • - Aria construită la sol


10. 910,00 mp;

3. 410,82 mp;

3. 410,82 mp;

1. 136,94 mp;


Extindere - Corp Nou

  • - Arie desfășurată Imobil P+3E

  • ► Arie totală P+3E

  • - Aria construită la sol

  • - S teren

  • - H maxim coamă față de C.T.A. curte


=     5. 454,47 mp,

-     5. 454,17 mp;

1.614,62 mp;

=     10.910 mp;

= +17,70 m;


Total

- Arie desfășurată

Suprafață construită

Suprafa|a teren


8. 865,28 mp;

2. 751,56 mp;

10. 910 mp.


C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA


10,127,08 lei/ mp desfășurat;

8.247,41 lei/ mp desfășurat;