Hotărârea nr. 193/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 16.07.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Realizare construcție modulară” la Şcoala Gimnazială Herăstrău”, Strada Borșa, Nr. 27, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Realizare construcție modulară” la Școala Gimnazială Herăstrău

Strada Borșa, Nr, 27, Sector 1, București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului I nr. 1327/08.07.2020, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. J/l374/09.07.2020 al Direcției Investiții, nr. N/349/09.07.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3534/09,07.2020 al Direcției Management Economic, nr. K2-250/E/7943/10.07.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-250/08.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultura, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Tocai al Sectorului 1:

în virtutea prevederilor Constituției Romanici;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economicc aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția „Realizare construcție modulară la "Școala Gimnazială Herăstrău", Strada Borșa, Nr. 27, Sector 1, București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform art. 17 alin. (4) litera a) din HG 395/2016;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. 4 lit.d) și alin.(7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art, 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă documentația tchnico-economică privind investiția „Realizare construcție modulară" la Școala Gimnazială Herăstrău", din Strada Borșa Nr. 27, Sector 1, București.

Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Realizare construcție modulară la Școala Gimnazială Herăstrău'1 2., Strada Borșa, Nr. 27, Sector 1, București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art,4.- (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1). precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 16.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE D|>$EPINȚĂ, Marian Crisitâjimlgii * >CONTRA a nA MS E AZA,

SE CREȚ ARA; E N EttAL Daniela Nionlcța Ccfcilan

Nr.: 193 Data: 16.07.2020

Anexă

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. 0< 6c i

Aîo.rT’a'O OnJifroiL


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI "REALIZARE ---------------- _ -    ------- ----------y------y      ‘ u


CONSTRUCȚIE MODULARA " LA ȘCOALA GIMNAZIALA "HERAST Borș a, Nr. 27, Sector 1, București


INDICATORI MAXIMALITotal general 7.109.566,98 lei fără TVA

Din care C+M 5.575.975,00 Ici fără TVA


8.460.384,70 lei cu TVA 19%

6.635.410,25 lei cu TVA 19%


Total general         1.469.131,27 euro fără TVA

Din care C+M       1.152.227,59 euro fără TVA


1.748.266,22 euro cu TVA 19%

1.371.150,84 euro cu TVA 19%


B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

  • - S teren

  • - Aria construita la sol

  • - Aria construita la etaj

  • - Aria des însurata


4.023,00 mp. 481,49 mp, 343,86 mp.

825,35 mp.


C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA


8.614,00 lei/mp desfășurat

6,755,89 lei/mp desfășurat


Durata de realizare: 6 luni


1

Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la ttrtd răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

2

Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.