Hotărârea nr. 192/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 24.06.2020 privind constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilelor situate în Bd. Aerogării nr. 33, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilelor si tuate în B d. A ero gării n r.    Secta r 1, Bucu rești

Văzând Referatul de aprobare nr, N/316/22.06.2020 al Primarului Sectorului l;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. N/317/22.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol ;I nr. M/2-23 6/23.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei Comisiei pentru administrație publică locală, juridioal, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând act de Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 24.06.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completări le-ulterioare;

în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa S.C. ’Tmmobiliare Bucarest” SRL, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 8398/2020;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) liti e) și alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) și alin. (6), art 166 alin. (2) lit. 1) și lit. q) și art. 196 alin. (I) lit a) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - (1) Se aprobă constituirea unei comisii de negociere compusă din 5 membri, aleși din rândul consilierilor locali ai Sectorului 1 al Municipiului București și 2 reprezentări ai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, în vederea achiziționării imobilelor situate în Bd. Aerogării nr. 33, Sector 1, București în scopul amenajării unui Complex Agroalimentar multifuncțional, identificat conform Anexelor nr. 1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Comisia de negociere va avea următoarea componență:

  • a) Virgil-Adrian Suvac - consilier local;

  • b) Florea Iordan - consilier local;

  • c) Victor Zamfir* - consilier local;

  • d) Cristian Marian Neagu - consilier local;

  • e) Mădălin-Virgil Olteanu - consilier local;

  • f) un reprezentant al Direcției Cadastru., Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1. desemnat prin act administrativ al Primarului Sectorului 1;

  • g) un reprezentant al Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 desemnat prin act administrativ al Primarului Sectorului 1;

Art. 2. — La finalul negocierilor, în raport de zu hatul acestora, modelul contractului de vânzare-cumpărare va fi înaintat, însoțit de raportul comisiei, spre aprobarea finală a Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 3. - Membrii comisiei vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea inițierii procedurilor de evaluare imobiliară a imobilelor menționate la art. 1.

Art, 4, - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE D MarianCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 192

Data: 24.06.2020


W 75*   ■- Localizare proprietate


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr. I ■— 492'2