Hotărârea nr. 191/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 24.06.2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr.1 la Hotărîrea Consiliului Local Sector 1 nr.202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr.l la Hotărîrea Consiliului Local Sector 1 nr.202/09.07.2019privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector l

Având în vedere Referatul de aprobare nr.l83/04.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Piețelor Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/941/12,03.2020 al Direcției Management Economic, nr. 1/427/11.03.2020 al Direcției Management Resurse Umane și nr. M/3-144/20.05.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparaului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publica locala, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Cu respectarea prevederilor art.71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(3), art.166 alim(2) lit.f) și art.196 alhu(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Se aprobă rectificarea pozițiilor 6, 9, 10, 11, 13 din cuprinsul Anexei nr.l la Hotărîrea Consilului Local Sector 1 nr.202/09.07.2019, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art 2.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcții rămân nemodificate.

Art. 3.-(l) Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

/Semnat de înlocuitor

Nr.: 191

Data: 24.06.2020

Anexa nr.l

La Hotărârea Consiliul Local Sector 1 ar. 24, i^ZOZO ?de^e^^re

V. iRectificarea pazitiiliir 6,9,10,11,13 din Anexa nr.l la Htitărîreu Consiliului I ncul Sectar 1 ar..'

în cazul nr de posturi la funcțiile prevăzute la pozițiile 6,9,10,11,13 din Statul de funcții cuprins în Anexei nr 1 Ja Hotărîrea

Local Sector 1 nr.202/09 07.2019, în loc de;

Nr.

FUNCȚIA

Kîvd

Grad /Treapta

Nr

crt.

de execuție /de conducere

studii

profesionali

post

6

INSPECTOR SPECIALITATE

SS

1

4

9

ECONOMIST

ss

IA

1

10

ECONOMIST

SS

I

3

11

ECONOMIST

M

n

1

13

CONTABIL

M

ii

1

Se va citi:

Nr.

FUNCȚIA

Nivel

Grad /Treapta

Nr.

crt.

de execuție /de conducere

studii

profesionala

posr

6

INSPECTOR SPECIALITATE.

SS

I

3

9

ECONOMIST

SS

IA

3

10

ECONOMIST

SS

I

2

11

ECONOMIST

M

11

0

13

CONTABIL

M

11

2