Hotărârea nr. 190/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 24.06.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 365/05.12.2018 având ca obiect aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru subprogramul de investiţii “ Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătăţire a eficenţei energetice în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. I la Hotărârea Consiliului Local nr. 365/05.12.2018 având ca obiect aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru subprogramul de investiții uModernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficenței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București

Văzând Referatul de aprobare nr. J 1242/23.06.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J 1241/23,06.2020 întocmit de Direcția Investiții, nr. G/3270/23.06.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/2-23 8/23.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparaului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la. elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 1.0/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugctare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 310/12.10.2018 pentru aprobarea Programului de îmbunătățire a Eficienței Energetice (P1EE):

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 365/05.12.2018 privind aprobarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură dc îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Ix>cal nr. 365/05.12.2018 privind aprobarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței, energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. H -Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 365/05.12.2018 privind aprobarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului dc ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București1’, parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul I al Municipiului București, rămân nemodificate.

Art. IIL-(l) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică. Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Senă ciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin, (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 4 abțineri numărate la. voturi împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06,2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

/Semnat

de înlocuitor

Nr.: 190

Data: 24.06.2020

Anexa nr. 1

La Hotărârea Consiliului Local nr.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MariaipCri fNeagu


Indicatorii tehuicu-economici aterenți subprogramului de investiție;

■' Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură a eficenței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București ',

parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în sectorul 1 al Municipiului

București

J

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată in lei. cu T.V.A. și. respectiv fără T.V.A., din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Deviz Generai - Implementare pachet soluții privind cheltuielile necesare investiției:

Valoare fără T.V.A.

T.V.A.

Valoare cu T.V.A.

TOTAL GENERAL

119.052.805

22.620.033

141.672.838

Din care C-M (1.211.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

19.142.852

3.637.142

22.779.994

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea ținteti obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Număr de ascensoare modernizate: 890

Număr scări blocuri de locuințe: 822

Reducerea consumului de energie primara: 40%