Hotărârea nr. 19/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Dragoslavele nr.1, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Strada.                  sector 1, București

Având în vedere:

 • -   Referatul de aprobare nr. E/l 4119/19.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E 14011 /18.11.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/237/09.12,2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -   Avizul Arhitectului Șef nr. 132/14,11.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

■ Aviz Comisi a Tehnică de Circul ați e PMB nr. 15073/20.08.2019.

 • -   Studiu de rețele însușit de ing.        A.M.A.M.        V.U.I.

 • -   Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb. I.R.Ș.A.

și studiu de însorire însușit de arh. O.E.

 • -  Se prezintă ridicare topografică însușită de topometrist ing. A.A.S.'

 • -   A viz Ministerul Culturi i ș i Identității Național e nr. 13 3 5/ZP/29.07.2019.

Ținând seama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr, 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21,12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Dragoslavele nr.l, sector 1, București, în confonnitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 132/14.11.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism arc caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici aiului''proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), pTecum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:   19

Data: 28.01.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan


/'iNfril LCIJfLiui, pctfru J'n r<.i.-,r.jr b

UIKCJl I RflC.I .(jMUNTARI URBANISTICE Șl ARHIVA

Ca urmare a cererii adresate de S.C. Lebdis A™ SRL, Five s Colo Developer SRL, Financial Services (irtmp

i SKl., cu iidievi în Municipiul București, : IM11 aide eu rn^îeișjq. miiKJurțjț^ AL.'iFC-TrlFlLJi.UI 1

49| 2 8JAO2I)

-—__I


Bd, Unirii ju.14. B1.6. sc.l. et.7. ap.24A, înregistrară la nr. 28852'08.07.2019, completauî cu nr. 46070/25 legii nr. 3 50/2 001 privind amenajarea ter icnii li lui și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se

AYIZNR.

PfeNTRU1

PUD - STRADA DRAGOSI. AVELE NR. 1 - SECTOR I

Supraetajare imobil, regim final S+P+2E-3Duplex - schimbare dusliipțț; SKiHidGENERAT DE IMOBILUL: în suprafjir? de tl4.UGnip. proprietate privată coji torni mențiunilor din Extrasil’ de Carte fîu£îul la dara de 03.10.2019.

INIȚIATOR; S.C. LEBDI5 AON. S.R.L„ S.C. FIVE SGOLO DEVEI jOPER S.R.L., S.C. FINANCIAL SEifVIC PROIECTANT: .S.C. I1ACRA STUDIO S.R.L.

S PEC1 AL IS T CU D RE PT DE S E M N AT U R Â H U R: II rb.      I.R. Ș.A.      (RU R: D21), E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATA Tn’PUD; Zona studiată prin PUD include p.iretk a generat documentata. delimlHtil asud: Nord- artera de circulație Str. Dragoxlavclc; Sud - Str. Dragoslavck nr.3-5. V<ă Drago slane te; Est-Str. Munții Talranr.9

PREVEDERI FUG' PUZ APROBATE ANTERIOR: Cai:.torni l’IJC - MD j; Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu I It.'GMI) ir. 269'21X10 eu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins in subzena funcțională CA2 - Subzoilă centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri Jc inâl|inc medie, mare, cu accente de peste «metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu Imobilul nu se a1lă pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02 2016. dar se află la mai puțin de lOOmclri de .imobile înscrise pe această listă la prwttia 15663 și 1564. conform informați i lor din CenillcaluJ de urbanism nr. 297/1 (vl V572I din 05.03.2019. Se prazialâ aviz MinislcnJ Culturii ți Identitățij Naliuntilc nr. 1335/ZP/29.r]7.2[j 19,                                                                                                                     1

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= Sl% (pentru clădiri sub 6 niveluri) - 60% și POTr.tux. pentru clădiri sub 6 niveluri) “70%. cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri eu max.2 niveluri ;8m) pent-u activitate cumcnaaic. CtITmax. (pentru clădiri sub 6 niveluri) “2.5 mp șt CL’Tmax. (pentru clădiri sub 6 niveluri și peste ]= 3,0, Hmax.= di stan (a dintre aliniamente.

Retragerea minimă față de aliniament - in zonele constituire dispunerea clădirilor fală de aliniament va respecta caractcrui străzii existente.

Retragerea față de limita posterioari u terenului - clădiri le se vor retrage in cazul loturilor puțin adultei xc acceptă eonstniiiea clădirilor pe latura pusterinarâa parcelei numai in cazul iu care pe această limită există dc> calcanul una clădiri principale de locuit, iar adusa rea respectă inallimca și -ațimea calcanului acesteia, prevederea ncfîind valabilă in cazul unor anexe ți garaje.

PREVEDERI PUD-PROPUSE:                           “

Retrageri minime lăți de limitele Literale - dreapta 2.70m. pe COOturu) existent; stânga - la limita de proprietate, pe coatUrtiJ existent.

Retrageri minime fața de limita posterioară — la limita cie proprietate, pc conturul existent

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncsellimbare.

CIRCULA I II Și ACCESE: Parcarea și gararea awveiliculekr vor respecta „Nomtele privind asigurarea numărului minici dc lacuri cc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pc teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație" aprobate prin FtCG.MB nr. 66/2096. Accesul auto și pietona) se va realiza din Str. Dragoxlavclc, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații ur, 15073/20.08.2019. Scprczinlâ DcclaratieaUenrificară subnr 1416/2208.20:9-BNP R.H.     ’P R.D.B. .privind

asigurarea parcării pc Intui din Str. Diagos lavele nr.3-5.

ECHIPARE TEHmCO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor ia rețelele publice de alimentaro OU apă. canalizare, energia clectrjîâ. Studiu dc rujele însușit de ing.     A.M.A.M. -j V.U.I.

Documentația este însoțita de ilustrare volumetrica insușiia de urb. I.R.S.A. și studiu de însorite însușit dc arh. ■ O.E.        ■

Se prezintă ridicare topografică insușilă de topometri st ing      A.A.S.

In umia ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a reriroriuliii și urbanism nr 11/21'10.09 JOI 9, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD cate tace obiectul prezentului aviz, în conformilule eu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 35(1' 2001 prvind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ■.ii teri oare.                                                                                                                                                                                                     '

Dueuincntația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai dupu aprobarea P.IJ.D. și cu obligiltivi'.alca respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii xalc pc toată durata de valabilitatea certificatului de urbanism nr. 297/16/11'5721 din 65 03 2019. emis dc Primăria Sectorului 1 al Municipiului București, iu auzul .ncadoptârii documentației PUDîn plenul Consiliului Lucal al Sectorului I, în cennenu de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât f lotărârca de aprobare este în vigoare.

Șef birou , Rnluca Mlhiiela EpiftnÂRIlITEf TNIT (.'ioliuiiti

I


Oprvșțu OliyÎM Anaîntocmit. Alina Miru
Bd. Banii Manta nr. 9, Sectorul I Eîkurcîjti, 01 1222

Tel. 140-2 I-3 19.11). ]3; Fax; -40-21 -2 19.10.06

Email: rcuistrulurairj nri11riin.ți l n>

httr://www.nri mariascctor I ,ro: MU

V

Ni..

ff.                           fi

—r—v

,'£273)43


Bl ANT TERITORIAL

Funoliuni

Mp

%

SuprO'Btu turui

114

1CKi

SiiprHlBîB cnriRin. Ie

SD

Supr^fpîB d&5fesLrHta

265

Circulații pîeîdtb b, e-mH verzi

25

22


Cili)iăcnaze pct.dc co”t,’:r

r          .    . -i

Lijnțrntlx

Pc.t.

Y [m]

X (m 1

i:-( L, i+l>

_____1

323447.140

586305-214

11.175

1 2

32 8436 . 44

536387,284

3.299

3

328432.

-5 0 63C7 .7 92

2.274

4

328433.055

5863C5.523

7 . 1 0:

E

32 8'133. 627

586298.445

2,465

6

328436.064

536298.0'4

9,731

7

328'145.786

536237.667

2,999

e

328446.394

586300.604

4,673

Sil) -

-13. 73mp F

=43.714m


.lfi.fi

Profil existen! strada Dracosfavele

ELABORAT

Nurt

tiTAHoltci

u,L’ i:a:

PROIECTAT

urb, I.A.