Hotărârea nr. 189/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 24.06.2020 privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădiniţa de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie –august 2020”, în cadrul unui număr de șapte unităţi de învăţământ preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădinița de. Vacanță -Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august

2020”, în cadrul unui număr de șapte unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului

1 al Municipiului București

Văzând Referatul de aprobare nr. 1239/18.06.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.G3 244/22.06.2020 întocmit de către Direcția Management Economic, Raportul de specialitate nr. M/23 5/22.06.2020 întocmit de către Direcția Juridică precum și Raportul de specialitate nr. D633/22.06.2020 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de. prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice Nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuni verși tar, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Ordinului nr. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii ere șei or, grădinițelor, afterschool- urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

Luând în considerare:

 • 1. adresa Grădiniței ”Stcaua:’, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5238/11.06.2020, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • 2. adresa Grădiniței nr. 222 înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuni verși tar șî Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5243/11.06.2020, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • 3. adresa Grădiniței nr. 52 înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5247/11.06.2020, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • 4. adresa Grădiniței nr. 116, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5437/19.06.2020, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • 5. adresa Grădiniței nr. 46, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5410/18.06.2U2U, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • 6. adresa Grădiniței nr. 251. înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr.5414/18.06.2020, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”.

 • 7. adresa Grădiniței nr. 206, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5447/19.06.2020, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița dc Vacanță”.

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu mo di fi căii le și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-(l) Se aprobă implementarea Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță- Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie - august 2020”. în cadrul unui număr de șapte unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1 - Descrierea proiectului educațional "Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020 ”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă lista unităților de învățământ preșcolar înscrise în Proiectul ”Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020”, conform Anexei nr. 2 - Lista unităților de învățământ preșcolar înscrise în proiectul ”Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020”,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Conducerea unităților de învățământ preșcolar va pune în aplicare prezenta hotărâre cu respectarea dispozițiilor Ordinului nr. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Art.3.-(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Prcunivcrsitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și conducerea unităților de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București menționate în Anexa nr.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București implicate în Proiectul educațional și social „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020” se face prin Administrația Unităților de învățământ P reuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, Administrației Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Semnat cu bară de înlocuitor

Anexa nr. 1

La Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.

DESCRIEREA                           ifatySW

PROIECTULUI EDUCAȚIONAL               Z'^'A *

"GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de servicii educaționale și socL-tc .j^țruț/ preșcolari în perioada iulie-august 2020”                  A

Proiectul educațional și social "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet dexServkii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020” își proptii contribuie, prin intermediul educației non formale, realizată cu 825 de preșcolari din cadrul unităților de învățământ preșcolar ale Sectorului 1, la:

prevenirea/reduccrca abandonului școlar și menținerea în sistemul de educație a copiilor provenind din familii cu posibilități materiale reduse;

creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea capiilor, prin includerea acestora intr-un program educațional care oferă posibilitatea desfășurării de activități variate și inovațive de tipul “Grădinița de vacantă”;

motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare.

Proiectului educațional și social “Grădiniță de vacanță” se va implementa prin asigurarea măsurilor necesare în vederea redeschiderii crcșclor, grădinițelor, a ftcrsch o olurilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, așa cum sunt prevăzute în anexa la Ordinul nr. 1076/4518/3934/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii crcșclor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

In prima etapă se realizează informarea unităților de învățământ preșcolar din Sectorul 1 cu privire la acest proiect și susținerea financiara a implementării proiectului de către autoritatea locală, prin Administrația Unităților de învățământ Prcunivcrsitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și a comunității educaționale a Sectorului 1, părinților preșcolarilor, persoanelor publice și private care doresc să susțină acest proiect, ONG-urilor și asociațiilor cu activitate în domeniul educațional și selectarea grădinițelor care vor implementa proiectul, realizată in baza analizei de nevoi.

In a doua etapă vor avea loc activitățile educaționale cu cci 825 de preșcolari, în grădinițele care vor implementa proiectul.

Proiectul educațional și social "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020” se va implementa pentru un număr de 825 preșcolari în cadrul unui număr de șapte unități de învățământ preșcolar de pe raza Sectorului 1 al municipiului București,

Astfel, preșcolarii din unitățile de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1, ai căror părinți nu se pot ocupa de supravegherea lor pe timpul vacanței de vară, vor putea beneficia de masă (hrana) precum și de servicii/activități educaționale în perioada iulie -august 2020 în cadrul următoarelor unități de învățământ preșcolar: Grădinița "Steaua”, Grădinița nr. 222, Grădinița nr. 52, Grădinița nr. 116, Grădinița nr. 46, Grădinița nr. 251 și Grădinița nr, 206 .

 • 1. Scopul proiectului

Facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului de educație a preșcolarilor, prin abordarea de tipul „pe Lot parcursul anului școlar”;

Dezvoltarea și implementarea de instrumente/ soluții pentru prevenirea/ reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii;

Promovarea/dezvoltarea de programe educaționale inovative pentru creșterea motivației de învățare la preșcolari,

Proiectul promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităților inovațive de tipul “Grădinița de vacanță”, vizând întărirea abilităților de bază (vorbit/' citit' socotit), dezvoltarea culturii personale, respectului de sine, prin metode alternative/creative de învățare.

Ca efect pozitiv pe termen lung, menționăm asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale altcmative/inovațive, care permit accesul grupului țintă la noi oportunități și participarea egală la educație.

Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/ flexibile pentru motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare.

Prin depășirea dezinteresului față de metodele tradiționale de educație, proiectul va spori participarea/ menținerea în învățământul obligatoriu a copiilor provenind din familii cu posibilități materiale reduse.

Se va realiza o intervenție pilot folosind echipamentele informatice/ multimedia, existente în școlile și grădinițele pilot, pentru a explora noi abordări în educația școlară (activități specifice pentiu "grădinița dc vacanță”).

 • 2, Obiectivul general:

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin implementarea Proiectului educațional si social "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020", care va facilita participarea activă a maxim 825 de preșcolari care învață în unitățile de învățământ preșcolar de stat dîn Sectorul 1, în vederea petrecerii în siguranță, util și plăcut a timpului, pe perioada vacanței de vară.

Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru grădinițele din Sectorul 1, care, alături de educația formala, va crește valoarea actului educațional.

 • 3. Obiective principale:

Creșterea adaptabilității preșcolarilor la mediul școlar și integrarea mai rapidă a acestora în cadiul unităților de învățământ preșcolar;

Dez voi tarea 1 a preș co Iar ii din grupu 1 țintă a abi 1 ități 1 or de comun i c ar e v erbal ă, par a verb al ă și nonverbală, pentru a acționa corespunzător normelor dc comportament civilizat, în situații specifice de viață:

Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;

Dezvoltarea creativității copiilor și încurajarea talentului acestora, prin realizarea de activități extra cum cui are și cxtrașcolarc diverse ( muzică, pictură, teatru, cercuri de creație, abilitare elementară 1T, excursii tematice, tabere, etc.);

Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentiu îngrijirea și educarea copiilor, prin includerea acestora în programe educaționale; Realizarea unei campanii dc informare și promovare a proiectului în comunitate;

Sensibilizarea comunității fața de problematica nevoii copilului dc a fi asistat în ași forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea etc.;

- Schimbarea percepției comunității asupra problemelor școlarului mic din familia prea ocupată/cu situație materială precară, aflat în situația dc risc dc a fi neglijat;

Stimularea și. implicit, creșterea semnificativă a nivelului stimei dc sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării intcipcrsonalc și a relații mării;

Ameliorarea intensității factorilor generatori de situații de risc;

Dezvoltarea capacității de rulați unare și comun ie are principială cu a lli copii, de aceeași vârstă, dar și de vârstă și nivel educațional diferit;

însușirea șî practicarea unor activități specifice vârstei și adresate petrecerii timpului liber în mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări);

 • -  Dezvoltarea capacității dc a accepta noi provocări, care impun implicare personală în descoperirea de soluții practice și utile vieții dc zi cu zi;

Dezvoltarea imaginației și creativității, deopotrivă prin spontaneitate, dar și prin analiză și raționam individuală și de grup;

 • -   Dezvoltarea încrederii în propriile capacități și a stimei de sine în raport cu ceilalți, dar și cu sine însusi:

Dezvoltarea și aplicarea concretă a abilităților de comunicare prin exprimarea opiniei personale în situații decizionale;

 • -  Manifestarea bucuriei de a fi împreuna cu ceilalți prin adoptarea unor stări de acceptare, negociere, colaborare, solidaritate;

Promovarea imaginii grădinițelor prin diseminarea ulterioară a proiectului.

 • 4, Principiile care stau la baza activității proiectului "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie august 2020”, sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nedi sorim inarea;

 • b) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • c) respectarea demnității copilului;

 • d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • e)  asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • f)  asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice cu rezultate deosebite în educația elevilor;

 • g)  asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • h) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, respectarea și garantarea drepturilor copilului.

 • 5, Grupul țintă/categorii de beneficiari

Grupul țintă al proiectului/ beneficiari direcți ai proiectului este format din: maxim 825 de preșcolari din unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 1, ai căror părinți nu ]e pot asigura supravegherea pe timpul vacanței de vara.

Grupul țintă al proiectului/ beneficiari indirecți ai proiectului este format din: 1.650 părinți/reprezentanți legali ai copiilor din unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 1;

Având în vedere faptul că Proiectul ”G RÂD IN IȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020” poate fi implementat pentru un număr limitat de locuri, respectiv pentru maxim 825 dc preșcolari în cele șapte unități de învățământ preșcolar de stat mai sus menționate, conducerea acestora va putea stabili criterii specifice {dacă este cazul) pentru înscrierea cu prioritate a preșcolarilor care provin din familii defavorizate (monoparentale, cu situație materială precară, etc.).

 • 6, Perioada dc implementare:

Proiectul "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie - august 2020” se va desfășura în timpul vacanței de vară a anului școlar 2019-2020, în perioada 01.07.2020 - 31.08.2020 (44 dc zile lucrătoare).

8. BUGETUL PROIECTULUI

Nr. erL

Unitatea de învățămâ nt preșcolar de stat

Nr. preșcolari /unitate

Cost masa /zi/ preșcolar -lei-

Cost activități educaționale

/zi/Preșcolar -lei-

Total cosi/

preșcolar

/zi

-lei-

Total cost/ preșcolar/ Proiect (pt. 44 zile lucratoare) -lei-

Buget total /

Proiect / unitate (pentru 44 zile lucratoare)

-lei-

1

Grădinița

"Steaua”

60

15

80

95

4.180

250.800

2

Grădinița

Nr. 222

180

15

80

95

4.180

752,400

3

Grădinița

Nr. 52

100

15

80

95

4.180

418.000

4

Grădinița

Nr. 116

100

15

80

95

4.180

418,000

5

Grădinița

Nr. 46

165

15

80

95

4.180

689.700

6

Grădinița

Nr. 251

120

15

80

95

4.180

501.600

7,

Grădinița

Nr. 206

100

15

80

95

4.180

418.000

Total

825

3.448.500

Anexa nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local Sector 1

Czji

LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎNSCRISE î PROIECTUL "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - PACHET DE SERVICII > EDUCAȚIONALE SI SOCIALE PENTRU PREȘCOLARI ÎN PERIOADA IUI?

AUGUST 2020”

NR.

CRT.

GRĂDINIȚĂ

Adresa

Nr. ioturi

1.

Grădinița "Steaua”

Strada Ion Inculeț nr. 5-7

60

2.

Grădinița nr. 222

Strada Arad nr. 38

150

Strada Elena Pleșoianu nr. 4

30

3.

Grădinița nr. 52

Strada Petoffî Șandor nr. 14

35

Strada Docenților nr, 5

65

4.

Grădinița nr. 116

Strada Mendeleev nr. 27

100

5.

Grădinița nr. 46

Strada Marmurei nr. 13-15

165

6.

Grădinița nr. 251

Strada Miere ani nr. 89

30

Strada Venezuela nr. 11

90

7,

Grădinița nr. 206

Str. Witting nr. 15

40

Str. Di se seu nr, 37

30

Str. Dobrogeana Gherea nr. 156

30

Total locuri: 825Vi