Hotărârea nr. 188/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 24.06.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul l al Municipiului București pe anul 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. G/3266/23.06.2020 al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. G/3265/23.06.2020 întocmit de Direcția Management Economic, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M2-237/23.06.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

. Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice Iacale, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri șî cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activi taților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor dc credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

Conform prevederilor Constituției României;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 în valoare dc 2.070.984,26 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel: ’

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT IUNIE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.070.984,26

1.324.769,12

746.215,14

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare________

1.900.631,16

1.298.490,63

_____ _ 602.140,53_

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚII .OR FIN ANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

26.284,49

26.278,49

6,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

144.068,61

Secțiunea de funcționare

0,00

Secțiunea de dezvoltare

144.068,61

  • (1) - Veniturile bugetului local pe anul 2020 sunt în valoare de 1,900.631,16 mii lei. conform

anexei nr.1.1 (1.1,1);

  • (2) - Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 sunt în sumă de 26.284,49 mii lei;

  • (3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2020 sunt în sumă de 144.068,61 mii lei, conform anexei nr. 1.3.

Alt, 2 - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 în sumă de 2.223.473,33 inii lei, conform anexei nr. 1,

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

“mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT IUNIE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.223.473,33

1.337.775,69

885.683,03

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.047.439,05

1.305,830,63

741.608,42

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

31.965,67

31.945,06

6,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

144.068,61 0,00 144.068,61

  • a)      Deficitul bugetului local al secțiunii de funcționare pc anul 2020 în valoare de 7.340,00 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, conform art. 22 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, "prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările fi completările tdterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot utiliza până la 5% din excedentul bugetului local fi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere fi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID 19, aflate in sarcina lor, precum fi in sarcina instituțiilor publice subordonate. ”

  • b)      Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în valoare de 139.467,89 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului loca] rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în Limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de fmațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,

  • c) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din veni tini proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2020 în valoare totală de 5.681,18 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe neramburs abile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

<• Pentru Cap, 65,10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.989,18 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

■> Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publica - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 692,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

(1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1

2.047.439,05

mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02.

conform anexei nr. 1.2.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                       1.305,830,63 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                        741.608,42 mii lei

2

95.819,93

mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei

1.2.1.1 {1.2.1.1.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                         80,632,93 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           15.1 87,00 mii lei

3

53.661,00

mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform anexei 1.2.1,2 (1.2.1.2.1) din care:

—Secțiunea de funcționare                         52.329,00 mii Ici

—Secțiunea de dezvoltare                             1.332,00 mii lei

4

15.000,00

mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                          15.000,00 mii Ici

—Secțiunea de dezvoltare                                 0,00 mii lei

5

1.166,00

mii lei pentru Ap arare Naționala capitolul 60.02, conform anexei nr.

1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                            620,00 mii lei

“Secțiunea de dezvoltare                             546,00 mii lei

6

99,070,00

mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 61.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                         91.570,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           7.500,00 mii lei

7

868.765,66

mii lei pentru învățământ capitolul 65.02,conform anexei 1.2.1.4

(1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                        379.060,70 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                        489.704,96 mii lei

S

168.430,00

mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1,5.1; 1.2.1.5.2),din care:

—Secțiunea de funcționare                         86.237,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          82.193,00 mii lei

9

278.237,59

mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei

1.2.1.6 (1.2.1.6.1) din care:

—Secțiunea de funcționare                         189.667,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          88.570,59 mii lei

220.257.00

10

mii Ici pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, conform anexei 1.2.1.7, din care;

—Secțiunea de funcționare                        210.344,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare,                             9.913,00 mii lei

11

95.241,07 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare

Publică,conform anexei 1.2.1,8 (1.2.1.8.1) din care:

—Secțiunea de funcția nare                           71.710,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          23.531,07 mii lei

12

128.671,80 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr.

1.2.1.9 (1.2.1.9.1), din care:

—Secthmea de funcționare                        117.583,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                            11.088,80 mii lei

13

20.648,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02,conform anexei nr. 1.2.1.10

(1.2.1 J 0.1) din care:

—Secțiunea de funcționare                         11.077,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           9.571,00 mii lei

14

2.471,00 mii lei pentru Alte acțiuni economice capitolul 87.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                              0,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           2.471,00 mii lei

(2) Se aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, astfel:

1

31,965,67

mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

—Secțiunea dc funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

31.959,67

6,00

mii lei

mii lei

2

18.042,67

mii Ici pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

18.042,67

0.00

mii lei mii lei

3

13.923,00

mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

—Secțiunea de funcționare                       13.917,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             6,00 mii lei

(3) Se aproba bugetul împrumuturilor externe pe anul 202(1, conform anexei nr. 1.3, astfel;

  • 1         144.068,61 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, din care:

—Secțiunea dc funcționare                                    0,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                               144.068,61  mii

  • 2        144.068,61 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publica, din care:

—Secțiunea de funcționare                                    0,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                               144.068,61  mii

Art. 3 - Anexa nr. I (1.1-1.3) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 876,208,03 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT IUNIE

Bugetul local al Sectorului 1

732.133,42

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

6,00

Bugetul creditelor externe

144.068,61

TOTAL

876.208,03

Ari. 5 — (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția de Utilitari Publice, Salubrizare si Protecția Mediului, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului I al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR GENERAL Daniela Nicoieta Cefnlan

Semnat cu bară de înlocuitor