Hotărârea nr. 187/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 24.06.2020 pentru încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07,2020privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 636/19.06.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public “Privat Sector 1 S.A;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-234/19.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparaului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare certificatul de înregistrare mențiuni din data de 16.06.2020 și actul constatator nr. 1041887din 16.06.2020 eliberate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

Având în vedere opinia motivată nr. 2/15.06.2020 a Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București cu privire la refuzul de contrasemnare a Hotărârii Consiliului Local Sectorl nr. 87/28.05.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr,87 /28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2020 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local Scctorl nr. 435/19.12.2018;

în temeiul art. 5 lil. ee), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - De la data intrării în vigoare a prezentului act administrativ încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2020 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local Sector 1.

Art. 2, - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii dc Interes Public-Privat Sector 1 S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin. (1), precum si Instituției Prefectului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 9 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii. în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicolțtn Cefalan

/Semnat de înlocuitor

Nr.: 187

Data: 24.06.2020