Hotărârea nr. 186/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 24.06.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Schitul Măgureanu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Schitul Măgureanu, situat în bulevardul Schitul Măgureanu nr. 14, București, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, intre Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București fi Parohia Schitul Măgureanu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Schitul Măgureanu, situat în bulevardul Schitul Măgureanu nr, 14, București, sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. J1114/10.06.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București,

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J1113/10.06.2020 întocmit de Direcția Investiții, ni. G/3128/11.06.2020 al Direcției Management Economic, nr. N/3 06/16.06.2020 al Direcției Cadastiu, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. F/6604/19.06.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-226/11.06.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul ap n râul ui de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locala, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, spori, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de prevederile legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/1 L03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 sâ încheie un protocol cu Patriarhia Româna-Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parlenurialul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București. în vederea finanțării dc către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, scrvicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând scama dc Protocolul semnat privind partcncriatul între Patriarhia Română. Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 curm 36185/28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare m. 29 din 13.U2.2U2U, iîu’cgistratâ la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 8473/18.02.2.020 prinsoare se solicită acordarea Parohiei Schitul Măgureanu a unui ajutor financiar de 2.700.525,20 ței qj TVA pentru realizarea lucrărilor necesare

la Parohia Schitul Măgureanu, situată în bulevardul Schitul Măgureanu nr. 14, București, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), ari, 139 alin. (3) lît. a) și f>, art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în partencriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Schitul Măgureanu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Schitul Măgureanu, situată în bulevardul Schitul Măgureanu m. 14, București, sector 1.

Art. 2.-Sc aprobă modelul Protocolului conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art. 3.-Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art. 4.-Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului focal și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru. 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 4 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri focali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

/Semnat de înlocuitor

Anexa

la Hotărârea de Consiliului Local nr.


PROTOCOL


în. conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică fe|:isli pentru, elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările .și completările ulterioare^5!

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice Locali modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile ari. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității’';

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului l ocal al Sectorului I să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneri al a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând scama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Româna, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al

Municipiului București cu nr. 8473/20.05.2020 prin care se solicită acordarea Parohiei Schitul Măgureanu a unui ajutor financiar de 2.700.525,20 lei cu 1 VA pentru realizarea lucrărilor de consolidare și restaurare a bisericii, situată în bulevardul Schitul Măgureanu or, 14, București, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în ârt. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței ni'. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. ce), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit, 1), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI» cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont R024TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat dc Primarul Sectorului I al Municipiului București.(Delegare de atribuții conform art. 157 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019), Viceprimarul Sectorului 1 ai Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită în continuare Consiliul Loeal al Sectorului 1;

si

PAROHIA SCHITUL MĂGUREANU cu sediul în București, bulevardul Schitul Măgureanu nr. 14, Sector 1 cont RO39CECE60036RON0354377 deschis la CEC Bank, sucursala Sala Palatului; cod fiscal 10687956, reprezentată prin domnul David Constantin, în calitate dc Paroh, reprezentantul unității de cult, denumită în cele ce urmează Biserică;

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1.   Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentru lucrări dc consolidare și restaurare a bisericii, situata în bulevardul Schitul Muguream! nr. 14. București, sector 1; (conform art. 1, lil. c) și lit. c) din Protocolul privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019);

 • 2.2.   Cheltuielile constau în investiții necesare următoarele tipuri de lucrări la Parohia Schitul Măgureanu, în valoare de 2.700.525,20 lei cu TVA compusă din;

 • -   Lucrări de rezistență biserică, deviz în valoare de 430.891,99 lei fără TVA;

Lucrări de rezistență pangar și incintă, deviz în valoare de 63.471,86 lei fără TVA;

 • -  Lucrări de arhitectură biserica, deviz în valoare de 1.137.580.53 lei fără TVA;

’ Lucrări de arhitectură pangar și incintă, deviz în valoare de 194.372,07 lei fără TVA;

 • -   Lucrări de instalație electrică, pangar și incintă, deviz în valoare de 210.607,05 lei fără TVA;

 • -  Lucrări de instalație termică pangar, deviz în valoare de 14.138,29 lei fără TVA;

 • -   Lucrări de instalație sanitară pangar, deviz în valoare de 5.041,10 lei tară TVA;

 • -   Lucrări de instalație sanitară incintă, deviz în valoare de 109.448,31 lei fără TVA;

Lucrări de instalație curenți slabi, deviz în valoare de 39.046,71 lei fără TVA;

Portic, deviz în valoare de 64.751,00 lei tără TVA;

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1   Biserica va utiliza sprijinul financiar numefnri scopul nientionat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2  Orice modificare adusă de Biserkîa categoriali .lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3  Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat;

 • 3.4   Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

 • 3.5  Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile dc cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

 • 3.6  Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7  Biserica va depune toate diligentele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8   Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultura] organizate dc Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9  Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol;

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1   Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

ah. 5. încetarea protocolului:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

 • a)  La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol;

 • b)  Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate,

 • c)  Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1   Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorospunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate dc forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege,

 • 6.2   Partea care invocă forța majora va notifica celeilalte părți imposibilitatea dc executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE                       'tX

 • 7.1 Eventualele litigii/neînțelegeri întrupării vorffi soluționate pe pile amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu sc pot soJuiioiia^iuuifrr? se*ra recurge la instanțele judecătorești

 • 7.2  Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3  Prezentul protocol s-a încheiat astăzi* în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

  SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI P. PRIMAR VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA


  PAROHIA SCHITUL MÂGUREANU Preot,


DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC Director Executiv, Maria Magdalena EFTIMIE

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beatrice Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII

Director Executiv, Cosmin Marius FODOROIU

VIZĂT CFPP