Hotărârea nr. 185/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 24.06.2020 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicita Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul I al Municipiului București și Biserica . idvcntistâ tic Ziua a Șaptea, în scopul'finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în partenerial a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public

Văzând Referatul de aprobare nr. II102/09.06.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București,

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J1101/09.06.2020 întocmit de Direcția Investiții, nr. G/3129/11.06.2020 al Direcției Management Economic, nr. N/309/17.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu șl Registru Agricol, nr. E/6603/K2-229/19.06.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-231/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul ap arau lui de specialitate al Primarului Sectorului 1:

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură. învățământ, sport, mas s-med ia și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1:

Țiuând cont de prevederile Legii nr. 24'2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completurile ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 13) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult — centre spirituale ale comunității;

Luând în considerare solicitarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea nr. 98/19.05.2020, înregistrată In Sectoiul l ni Municipiului București sub nr 20748/19.05.2020 prin care s-a solicitat sprijinul cu fondurile necesare efectuării lucrărilor dc intervenție aferente clădirilor lăcașurilor de cult ale Bisericii Adventiste dc Ziua a Șaptea, aliate în Sectorul I al Municipiului București;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 uliii. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), rin. 139 uliu. (3) lit. a) și f), art 166 alin. (2), lit. s) și t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în scopul finanțării unor cheltuieli

de investiții și realizării în partcncriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public.

Art. 2.-Se aprobă modelul Protocolului conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                      ‘

Art. 3,-Sc mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art. 4,-Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 5.(1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă. în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin, (?.) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR general Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 185

Data: 24.06.2020

Anexa nr. 1

In Hotărârea de Consiliului Local


nr

PROTOCOL


în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările șl completările ulterioare:

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare:

Luând in considerare prevederile art. 3 a!in. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/200^ pentru aprobarea programului "National '‘Lăcașurile de cult-centre spirituale ale comunității

Având în vedere solicitarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea înregistrată la Registratura Generală a Sectorului I a Municipiului București cu nr. 20748 / 19.05.2020 prin care s-a solicitat sprijinul cu fondurile necesare efectuării lucrărilor de intervenție aferente clădirilor lăcașurilor de cult ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, aliate în Sectorul I al Municipiului București;

Recunoscând contribuția pe care lăcașurile de cult o au asupra aspectului cultural, social și spiritual, precum și de importanța deosebită a realizării întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse;

în temeiul art. 5 Iii. ce), art. 129 alin. 8 Ut. a), alin. 9 lit. a), art. 139 alin. 3 lit. f), art 166 alin. 2, lit. s) și t), alin. 3 și art. 196 alin. 1, lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare:

Art 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin SECTORUL 1 .AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banii Manta nr. 9, Sector 1, cont______r deschis la Trezoreria Statului Sector I,

cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului l al Municipiului București (Delegare de atribuții conform art. 157 din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019), Viccprimarul Sectorului I al Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită în continuare Consiliul Locul ul Sectorului 1;

și

BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA - CONFERINȚA MUNTENIA, cu sediul în Municipiul București, str. Negustorilor nr. 15, Sector 2, cont__          deschis

Iu , reprezentată prin domnul Mandaclie Robert în calitate de Președinte, denumită în cele ce urmează Biserica,


a ii convenit u rmâtoarele:

Art. 2.OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului Protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local Sector I a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte șî activități dc interes public, vizând:

 • 2.1    Lucrări necesare dc renovare și de consolidare, amenajare și întreținere, a centrelor de cult și a așezămintelor:

 • 2.2.   Derularea în comun a unor programe dc asistență socială și combatere a sărăciei și construirea și amenajarea de centre de asistență socială;

 • 2.3.    Reabilitarea și consolidarea clădirilor aparținând parohiei;

 • 2.4.    Realizarea de instalații pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • 2.5.    Construirea și amenajarea de instituții de învățământ;

 • 2.6.   Organizarea și găzduirea de concerte, activități educative și alte manifestări culturale:

 • 2.7.    Orice alte acțiuni și activități convenite de către părți în condițiile legii.

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1     Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționai la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2    Orice modificare adusă de Biserică categoriilor do lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local ai Sectorului I; după aprobarea acestora se va încheia un aci adițional la Protocol;

 • 3.3    Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat în baza documentelor justificative;

 • 3.4    Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliu Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise. prezentând în acest sens documente justificative:

 • 3.5    Justificarea finanțării acordate șe va face în termenele stabilite și în baza documentelor justificative prezentate de Biserica potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile dc cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

 • 3.6    Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și a autorizațiilor de construire aferente și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7    Biserica va depune toate diligentele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentul ui Protocol;

 • 3.8    Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliu l ocal al Scrforuliii 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9    Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului I și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol:

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1    Prezentul protocol se încheie pc o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2    Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. LITIGII

 • 5.1.    Eventualele litigii născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul protocol vor ti supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 5.2.    în condițiile în care, în termen de 30 dc zile de la începerea procedurii amiabile, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența apărută, se pot adresa instanței Judecătorești competente.

Art. 6. ÎNCETAREA EFECTELOR PROTOCOLULUI

 • 6.1.    Constituie motiv de încetare a efectelor prezentului Protocol:

 • a) ajungerea la termen, în condițiile în care părțile nu au convenit anterior cu privire la prelungirea duratei lui;

 • b) nerespcctarca de către părți a prevederilor sale;

 • c) acordul expres al părților;

 • d) schimbarea titularului dreptului de proprietate, dc administrare ori de folosință asupra obiectivului prevăzut la art. 1, după caz, în măsura în care este afectată desfășurarea activităților convenite de părți;

 • e) denunțarea lui de către una dintre părți;

 • f)  forța majoră, invocata în condițiile legii.

 • 6.2.   încetarea efectelor prezentului Protocol pentru motivele prevăzute la lil. b). d) și/sau e) va fi notificată celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile înainte.

 • 6.3.    în cazurile prevăzute la lit. b și c din art. 6.1., partea în culpă datorează celeilalte părți despăgubiri corespunzător valorii resurselor alocate ori obligațiilor asumate în legătură cu acesta.

Art. 7. FORȚA MAJORĂ

 • 7.1.   Nicîuna dintre părțile prezentului Protocol nu răspunde pentru neexecutarca totală sau parțială sau pentru executarea necorespunzătoarc a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt cauzate dc forța majoră astfel cum este aceasta definita prin lege.

 • 7.2.    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile dc la producerea evenimentului.

Art. 8, DISPOZIȚII FINALE

 • 8.1.   Prezentul Protocol acoperă întreaga activitate destinată realizării obiectivelor comune convenite.

 • 8.2.   Modificarea și/sau completarea prezentului protocol se poate face numai cu acordul scris al părților semnatare consemnat în act adițional ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse; partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol are obligația de a transmite celeilalte părți, în scris, propunerile respective într-un termen rezonabil care să permită analiza legalității, oportunității și efectelor lor.

 • 8.3.   Orice modificare adusă la Protocol va fi prezentată spre aprobare Consiliului Local al Sectorului I; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol.

 • 8.4.    I egea aplicabila prezentului Protocol este legea română.

 • 8.5.    Pentru a fi considerate valide, comunicările dintre părți se vor efectua numai în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin depunere și înregistrare la sediul părților.

 • 8.6.   Prezentul Protocol s-a încheiat la astăzi, în

exemplare, toate cu valoare de original.

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

P. PRIMAR VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC Director Executiv, Maria Magdalcna EFT1M1E

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beatrice Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII Director Executiv, Cosmin Mnrius FODOROTU

VIZAT CFPP

BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA - CONFERINȚA MUNTENIA