Hotărârea nr. 184/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 24.06.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 70 mp situat în incinta Școlii Gimnaziale Titu Maiorescu din București, Calea Dorobanților nr. 163, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 70 mp situat în incinta Școlii Gimnaziale Titu Maiorescu din București, Calea Dorobanților nr, 163, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 7, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice

Sector 1

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 1178/10.06.2020, întocmit dc directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând scama de Raportul de specialitate nr. J/l 171/12.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/292/11.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3170/15.06.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-228/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 332 - 348 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind transmiterea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1 din administrarea Consiliul General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul de Evaluare întocmit de evaluator independent autorizat ANE VAR cu legitimația nr. 11034 - PFA Bulat Dan Cătălin privind estimarea valorii chiriei dc piață a spațiilor dispuse în incinta unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului I, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare solicitarea Școlii Gimnaziale Titu Maiorescu înregistrată sub nr. 1872/21.02.2020 privind închirierea spațiului dc 70 mp situat în incinta școlii, cu destinația cantină (spațiu de mese și spațiu de preparare a hranei);

în temeiul dispozițiilor 5 lit cc), art. 129 alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) lit g), art. 166 alin. (2) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Sc aprobă închirierea, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a spațiului în suprafață de 70 mp situat în incinta Școlii Gimnaziale Titu Maiorescu din București. Calea Dorobanților nr. 163, sector 1, cu valoarea de inventar 38.085,16 lei, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1 privind Planul de amplasament și delimitare a imobilului și Anexei nr. 2 privind Raportul de evaluare, cu destinația cantină.

Art. 2.-Sc aprobă închirierea spațiului disponibil menționat la art. 1 pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire 1 (un) an.

Art. 3.-Prețul minim de începere a licitației publice (prețul minim al închirierii) este 8 euro/mp fără TVA.

Art. 4.-Procedura privind închirierea spațiului prevăzut la art. 1 sc organizează la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu respectarea dispozițiilor legale, specifice în vigoare.

Art. 5.-Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

l-S..

♦ * ‘ 1

Art. 6.-(l) Primarul Sectorului 1 * și 4 Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 «vor.jduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                     ? , '

(2) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București,

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06,2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nîcukta Cefalan

/Semnat de înlocuitor

Nr.: 184

Data: 24.06,2020

1. Prețul va fi actualizat prin aplicarea ratei de inflație, lunar si succesiv, cu indicele prețului de consum total comunicat de Institutul Național de Statistică până la momentul desfășurării licitației.

ftriCxA r4Rj. 2"Pfa


LOCAL AL SECTORULUI1RAPORT DE EVALUAREEstimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților școlare (scol£ licee) de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului


1 - A.U.I.P.U.S.P. Sector 1


Proprietar: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Client: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI

UNI IAIILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Utilizator desemnat: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Valoare de piața chirie lunara: 33.654,31 EUR echivalent 162.853,21 RON

Datele, infcrmah'le sl cordMiitiil prezentului raport sunt ccMf'denduiasi nu «>r putea fi reproduse fwr, înnsimtamaruulprealabi1 al evaiuaturulul, ai tlientij/tji Sf al destinatarului

15 MAI 2020


B O CI PFA

Str. Crinul de.1 gradina, nr.B, sertar 3, București

Tel/rux: (-M) 031 380 57 00

Tel mobil; HJ0771 213 000

E-mail; bulatrian@gmail.com


Confidențial

București, 15 / 05 / 2020

Stimata(e) Doamna/Domn,

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie - estimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților școlare (scoli, colegii si licee) de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - A.U.I.P.U.S.P Sector 1, detinut de CUNSILIUL LOCAL SECTOR 1, descrisa in cuprinsul raportului de evaluare.

Scopul prezentului raport stabilirea chiriei de piața obtenbile.

Valoarea proprietății imobiliare a fost determinata in conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare, tinandu-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR 2018.

Opinia evaluatorului in urma aplicării metodei de evaluare, este ca valoarea de piața a chiriei lunare a proprietății imobiliare este:

v chfr.WiL.n- = 33.654,31 EUR echivalent 162.853,21 RON

Opinia noastra a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in acesta. Raportul de evaluare a fost cu atentie întocmit, in baza informațiilor deținute do nai sau puse la dispoziție de dumneavoastră.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport;

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piața a proprietății imobiliare la data evaluării.

Va mulțumim pentru oportunitatea oferita de a elabora acest raport.

B D C PFA

B D Cr

Expert evaluator EPI, EBM