Hotărârea nr. 183/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 24.06.2020 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 3.317 mp. de la adresa Șoseaua Chitilei nr. 150, sector 1, nr. cadastral 262740, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire sală de sport aferentă Școlii nr. 183 situată în Strada Dunei nr. 1, sector 1”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 3.317 mp. de la adresa Șoseaua Chitilei nr. 150, sector 1, nr. cadastral 262740, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire sală de sport aferenta Școlii nr. 183 situată în Strada Dunei nr. 1, sector 7”

Având în vedere Referatul dc aprobare semnat de către Administratorul public, precum și de directorul Administrației Unităților de învățământ Preunivcrsitar și Unităților Sanitare Publice Seului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/l 170/12.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/311/19.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3173/15.06,2020 al Direcției Management Economic, nr. E/6601/K2/226/19,06.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-231/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de telurică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (I) lit. j) și alin. (21), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesara realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr,53/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 85 alin. (1), art. 87 alin. (2), art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 108 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art, l.-(l) Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 3.317 mp. cu adresa din Șoseaua Chitilei nr. 150, sector 1, nr. cadastral 262740, situat pc amplasamentul lucrării dc utilitate publică „Construire sală de sport aferentă Școlii nr. 183 situată în Strada Dunei nr. 1, sector 1 conform planurilor din Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, precum și a listei din Anexa nr. 3.

(2) Justa despăgubire pentru suprafața dc 3.317 mp. teren, identificată în anexele prezentei hotărâri a Ibst estimată conform raportului dc evaluare realizat prin raportare la

expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2020 de Camera Notarilor Publici la suma de 4.149.035 lei, conform listei din anexa nr. 2, sumă la plata căreia subdiviziunea administrativ-teritoriale Sector 1 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.

Art. 2,-Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea suprafeței de 3.317 mp. teren, așa cum este aceasta identificată în anexele prezentei hotărâri. în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al subdiviziunii administrativ-teritoriale: în vederea edificării lucrării de utilitate publică „Construire sală de sport aferentă Școlii nr. 183 situată în Strada Dunei nr. 1, sector 1

Art. 3.-Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.-(l) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru. 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 5 7/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE MarianCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

/Semnat

de înlocuitor


Nr.: 183

Data: 24.06.2020

G IrMr mi 'ii IC fi'Cfiu ifr 5 un i fld nwu in|-*ria*           ■.ucnvtfc p*^^*0 u>n) 6<n;-M n^v^iul ca*-.ala ■ iwprt

H-’da.i-iDrsiîfW'eJth hr'lwiwp, Fnrrhitii li rW'J'M AtjpVw NU AFECTEa2A ET^ijeTLIR*. "r xEZiSILhfT*»

dncHn-, al>vcu. nj ^oniv-^i^r c ura Hfrr nt Ir^da vin'j’rârli.frir mt can.țl ■; i'<> tu «r»r^Lt -. m. 4^1Ciacm

iicr-ac c’itj CHi-^^nnr-M'ir-i» Inttlitald                                                                              , ni .. t ij—>uT

nlrrfqrlrt*             •" BMrniA rr L aiT-t±J71*■_ d.'r L'Drd'U ?flhn<2 dr il’’'01'’B'*        ei i*r          "   fc_*,            rwi*ui

rmn-.'-lo r'T AixFIl

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11
Gard din berar


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LCCALALSEGTCSULU11

Nr.-------

/jg3, 244UN 202Q-AH&tA XI?. 2.Enverftr rid voardra^fc punere de Evniur

Sistem Sierco 1971'


Hr

PQ

CiiHtinUr- prr d? axfir

Lungni Wiji QJ,l>1]

X[m)

V|n|

1

S£t915.1&3

±B5

2

331W92?

5?t«fl.e27

25 94

1

33t»71.9^s

ssiwntM

40 24

MMH.QSJ

MIGSCi.M?

OW

1

J3MU.B57

5E195D.405

11 <K)

1

SWO’rfiM

542024 WS

3027

y

1ÎJCT2 15C-

W1915 217

SGffZ

■ {332007.123*

$£1952.124

0 74

1

332CHM.T75

«1<K2 775

0 47

12

3^2t>4M.4Trj

5ff1K-3t67

fl 83

n

332DM0EC

M1&5T 371

12

331B93 fii?

W1M5J12

4 C2-

19

333)01 .&1B

5eiS6l,4^

C.2E

M.

337DD1-5W

M1B51.172

S.T7

B.TE

S«winnp


A. Me r-lcnlc»c I. itrai

nt. Mreeiâ

<_a<£Dne de Mnunț.1

-upTffPIfflpI

Mrniur

1

Cc

3317

Imcbilîmprejmuit |* rkrd . sud , *esc si linrih c-iîepunctele3-4

TotaJ

IT

si 'te.niprejjcuiC i>be j>jnctckc 4-5-6


S.C GîC-TOPO S.R.L.

raccuUra inisuraH’Hinr ia le ten., iw-inca ‘nlocrrirti dpcumenuției ±acta)trale si 3jMmJen|*> ' -steia cu ralitn'ea din teren nnfiiro ți ștampila

Dat» ianuarie 2020

LERIIHL4

ALumr/'’

r1

■n Kt l!-l- r

•J

■*/


Anex fi hA 3

Nr.

Crt.


ANEXA 2 FEB2E_______

Tabel cu situația imobilului afectat de expropriere în proiectul de utilitate " Reconversie funcțională Școala 183 situată în Strada Dunei nr. 1, sectei


Nume Proprietar


Adresa


Categorie de folosință


Nr. Cad.


Suprafață TEREN propusa pentru expropriere (mp)


ANEXA LA HOîARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORUL.U' 1

Nr,----—----

483 î* JUN 2020


CIOC AN AU MARIA, GHELMECI GEORGETA, ZAHARIA CORNELIA


Sos.

Chitilei nr. 150


CC


262740


3.317


4.143.035 iei


Suprafață totală TEREN propusă spre expropriere (mp.)


3-317


4,149.035 tel


VALOARE TOTALĂ


4.149,035 tel87D.713 eur


870.713 eur


Curs BNR 06 februarie 2020

4,7651 tei


FEBRUARIE 2020

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorii imobilului propus pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de utilitate publică • " Reconversie funcțională Școala 183 situată în Strada Dunei nr. 1, sector 1"

ANEXA 2 este realizată în Ipotezele speciale stricte descrise mai Jos:

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan aferent curți construcții.

2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documente © si documentațiile primite de la beneficiari

3 Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici așa cum prevede Legea 255/2010 Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2020, și anume zonările furnizate de Grila notarială 2020

  • 4. S-a avut în vedere Grila Notarială 2020 București întocmită de DUMITRASCU EXPERTIZE SRL

  • 5. Suprafețele utilizate în estimarea valorii sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL .

  • 6. Categoria de folosință reiese din extrasul CF nr. 11947/03.02.2020

«F ?i.a< -fi