Hotărârea nr. 182/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 24.06.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 8,00 mp situat în curtea Școlii Gimnaziale ”Herăstrău” din București, str. Borșa nr. 27, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 8,00 mp situat în curtea Scolii Gimnaziale "Herăstrău” din București, str. Bursa nr. 27, sector 1, spațiu aflai în administrarea Cmisiliulrti Locul aJ Sectorului 2, prin Administrația Lut terților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 1177/10,06.2020, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/l 169/12.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/294/11.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3174/15.06.2020 al Direcției Management Economic, nr. E'6600/l9.06.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-229/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mas s-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 332 - 348 din Ordonanța de Urgență nr. 57/201.9 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind transmiterea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1 din administrarea Consiliul General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12,2009 privind constituirea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrațici Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul de Evaluare întocmit de evaluator independent autorizat ANEVAR cu legitimația nr. 11034 - PFA B 1 D~“ C; ■* privind estimarea valorii chiriei de piață a spațiilor dispuse în incinta unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului l aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului l, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector l;

Luând în considerare solicitarea Școlii Gimnaziale "Herăstrău” nr. 240/04.02.2020 înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice

Sector 1 sub nr. 1432/05.02,2020 privind închirierea spațiului de 8 mp situat în curtea școlii, cu destinația cantină (spațiu de mese și spațiu de preparare a hranei);

în temeiul dispozițiilor 5 lit. ce), art. 129 alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) lit g), art. 166 alin. (2) lit. h) și art. 196 alin, (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art, l.-Se aprobă închirierea, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a spațiului în suprafață de 8 mp situat în curtea Școlii Gimnaziale "Herăstrău” din București, str. Borșa nr. 27, sector 1, cu valoarea de inventar 4.329,41 lei, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1 privind Planul de amplasament și delimitare a imobilului si Anexei nr. 2 privind Raportul de evaluare, cu destinația bufet școlar.

Art. 2,-Se aprobă închirierea spațiului disponibil menționat la art. 1 pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire 1 (un) an.

Art. 3.-Prețul minim de începere a licitației publice (prețul minim al închirierii) este 8 euro/mp far a TVA.

Art. 4.-Procedura privind închirierea spațiului prevăzut la art. 1 se organizează la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu respectarea dispozițiilor legale, specifice în vigoare.

Art. 5.-Anexelc nr. 1 si m. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6.- (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nfcofcta CefaJan

/Semnat

de înlocuitor

Nr.: 182

Data: 24.06.2020

1. Prețul va fi actualizat prin aplicarea ratei de inflație, lunar si succesiv, cu indicele prețului de consum total comunicat de Institutul Național de Statistică până la momentul desfășurării licitației.

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:2000


ANEZrt L-U- i


Nr. I


./jrlSILI

-CTOHULUI I


JLUI


Jud.MUNICIPIUL BUCUREȘTI Teritoriu adm. SECTOR 1

Adresa corpului de proprietate:

STRADA BORSA NR. 27

SECTOR1,BUCUREȘTI

NR.CADASTRAL PROVIZORIU___

Numele si preuu. PRIMĂRIA SECTOR Administrator: D. Adresa:

iele jp: . LUI tl_____


’L-


STRADA NICOLAE CARANFgc^NR SECTOR 1, BUCUREȘTI,

seu;Sili


A >wj:


Nume si prenume executant:


ÎNTOCMIT:


SC GEN EDA CONSTRUCT SRL


Data: 30.10.2006ANEXÂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI j____

Nf.              str T”

2 h JUN 2020


_____amgmah

RAPORT DE EVALUAREEstimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților scolaiVfsc^iL licee) de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Ld^qfe^-^^ițorutui

1-A.U.I.P.U.S.P. Sector 1


Proprietar: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Client: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR Si UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE-SECTOR 1 BUCUREȘTI

Utilizator desemnat: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR Si UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Valoare de piața chirie lunara: 33.654,31 EUR echivalent 162.853,21 RON

Datele, informațiile si conținutul prezentuluiraport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fora conslmtomantu' prealatu'l ai evaluatorului, a) clientului si al destinatarului.

15 MAI 2020

Bl D   C      ' PFA

Str. Crinul de gradina, nr.8, sector 3, București

Tel/Fax: (+4) 031880 57 00

Tel mobil: (+4)0721213 000

E mail : bulatdan@gmail.com

B

D C Pfs rw « m iwrw


Confidențial


București, 15 / 05 / 2020

Stimata(e) Doamna/Domn,

Obiectul prezentului raport de evaluare il constituie - estimare chirie de plata spatii dispuse in incinta unităților școlare (scoli, colegii si licee) de pe raza sectorului 1, aflate In administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, dctinut de CONSII IUL LOCAL SECTOR 1, descrisa in cuprinsul raportului de evaluare.

Scopul prezentului raport stabilire a chiriei de piața abtenbiie.

Valoarea proprietății imobiliare a fost determinata in conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare, tinandu-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR 2018.

Opinia evaluatorului in urma aplicării metodei de evaluare, este ca valoarea de piața a chiriei lunare a proprietății imobiliare este:

v chirie/iuna - 33.654,31 EUR echivalent 162,853,21 RON

Opinia noastra a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice sl juridice menționate in acesta. Raportul de evaluare a fost cu atentie întocmit, in baza informațiilor deținute de noi sau puse la dispoziție de dumneavoastră.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport;

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piața a proprietății imobiliare la data evaluării.

Va mulțumim pentru oportunitatea oferita de a elabora acest raport.

B 0 C PFA

B D C.


d c~ 'PFA