Hotărârea nr. 181/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Colegiul Național Sfântul Sava” din Strada G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existenta la

Colegiul Național Sfântul Sava” din Strada G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 118^/10.06.2020 al Primarului Sectarului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/l 168/12.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/310/17,06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3172/15.06.2020 al Direcției Management Economic, nr. E/6599/19.06.2020 al Arhitectului Șef și nr M/3-225/11,06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Conlciicius Administrativ din cadiul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului I .ocal al Sectorului I;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 007/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tclmico-cconomice aferente obiectiveloriproiectelor dc investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări dc reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Național Sfântul Savav din Strada G-ral Bei Ihvlot, Nr. 23, Sector 1, București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. (4) litera a) din T-IG 395/2016,

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit.d) și alin.(7) lit. a), ari. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art L- Se aprobă documentația tehnico-econom ic a privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Național Sfanțul Sava” din Strada G-ral Bcrthclot, Nr. 23, Sector 1, București.

Art. 2.-Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Național Sfanțul Sava” din Strada G-ral Berthelot. Nr. 23, Sector 1, București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 3,-Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4.-(l) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Scuturului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (?) din Ordonanța dc I Jrgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

/Semnat de înlocuitor

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art. I răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local Nr.

p £ ES €bĂNTE b fiA^A-n cA/r~-A °£x\

J ' W^cc ‘£ '

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI UCR;

REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTE/ - A LA Cfl

NAȚIONAL SFÂNTUL SAVA" din Strada G-ral Berthelot, Nr, 23, Sector 1, Buc


 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general

  Din care C+M


47,332,690.644 lei fără TVA

37,785,232.909 lei tară TVA

56,247,525.669 lei cu TVA 19%

44,964,427.162 lei cu TVA 19%

Total general

Din care C+M


10,012,414.994 euro fără TVA

7,992,814.847 euro fără TVA

11,898,194.709euro cu TVA 19%

9,511,449.668 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

-Arie desfășurată suprateran

 • - Arie desfasurata totală

 • - Aria construită la sol

9.980 mp (conform carte funciara)

7 512.15mp

10 111,71 mp

2 965.99 mp

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

4 680.98 lei/mp desfașurat+amenajari exterioare;

3 736,78 lei/mp desfașurat+amenajari exterioare;


Durata de realizare; 12 luni,