Hotărârea nr. 180/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare şi modernizare construcţie existentă şi extindere prin construire corp nou la obiectivul Colegiul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes” din Strada Calea Plevnei, Nr. 38-40, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere prin construire corp nou la obiectivul Colegiul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes” din Strada Calea PI evn ei, Nr, 38-40, Sector 1, București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1184/10.06.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/l 167/12.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/308/16.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3166/15.06.2020 al Direcției Management Economic, nr. 6598/K2-223/E/19.06.2020 al Arhitectului Șef și rir. M/3-227/11,06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind noianele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținu tul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehuico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere prin construire corp nou la obiectivul Colegiul Teoretic Bilingv' Miguel de Cervantes” din Strada Calea Plevnci, Nr. 38-40, Sector 1, București ”, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. (4) litera a) din HG 395/2016;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ce), art. 129 alin. 4 lit.d) și alin.(7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția .,Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere prin construire corp nou la obiectivul Colegiul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes” din Strada Calea Plevnei, Nr. 38-40, Sector 1, București.

Art. 2.-Se aprobă indicatorii tehnico-economi ci ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere prin construire corp nou la obiectivul Colegiul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes” din Strada Calea Plevnei, Nr. 38-40, Sector 1, București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.-Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4.-<l) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

/Semnat de înlocuitor

Nr.: 180

Data: 24.06.2020

 • 1. Pentru documentația tehuico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economi ci însușiți, prevăzuți în Anexa nr, 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local

2C2O p£ese^/vre“ ae

' I            .    , /''•& siULCWlf

c£/ SW'* ;^F4^

4,. \ INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „LU< <1          1

REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ f. RXlllWERK^jZ PRIN CONSTRUIRE CORP NOU LA OBIECTIVUL : COLEGIUL TEORETIC BIL^GV^^^ MIGUEL DE CERVANTES ” din Strada Calea Plevnei, Nr. 38-40, Sector 1, București ^**=^2=

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general

  Din care C+M


30,172,724,441 lei fără TVA

23,964,093.614 Ici fără TVA

35,855,661.719 lei cu TVA 19%

28,517,271.401 lei cu TVA 19%

Total general

Din care C+M


6,382,519.872 euro fără TVA

5,069,191.017 euro fără TVA 7,584,647.315 euro cu TVA 19% 6,032,337.310 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

S teren = 5 491 mp.

Corp Școala

 • - Arie des la sura ta jmc iiiîi k > sf supraienui

 • - AllCtomlsi p-2E -■

 • - Aria construi ta ia stl| pist -

Extindere - Corp Nou

 • - Arie desfasurata înmbii p-sk supraicran -

 • - Arie iniF1|fl p-jjș

 • - Aria construita 1.1 sol ■

  • 3 865.61 mp

  • 4 229.55mp

  1 465 mp


  1 194.47mp 1 194,47 mp 340.44 mp


Total

Suprafața teren

- 5 491 mp

= 5 050.08 mp

= 5 424.02

= 1 805.44 mp


Arie desfasurata

Arie totala

Suprafața construita la sol

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA       5 562.80 lei/mp de sfașurat+amenajari exterioare;

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA   4 418.14 lei/mp desfașurat+amenajari exterioare;

Durata de realizare: 24 luni.