Hotărârea nr. 18/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cetatea Neamțului nr. 2, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str.                         , sector 1, București

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare tir. E/l41120/19.11,2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/l4543/28,11.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul dc specialitate nr. M/238/09.12,2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului Sectorului i;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis dc Mini steiul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 135/14.11,2019, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 5239/28.03.2019;

  • -   Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. D.G.S

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. A.M.G.C

Ținând scama de prevederile:

  • •   T ogii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

♦ Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin, (3) lit e), art. 166 alin. (2) lit. j) și ari. 196 alin, (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art* L - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str.

sector 7, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr* 135/14.11,2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa dc Reglementări vizată, prezentată în Anexa iar. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație dc urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4, - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici arului/proiectantului documentației dc urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, confonn legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


Nr.:

Data: 28.0L2020


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAI GENERAL Daniels Nicalefa Cefalan

jmjg- MUîMlVIPIUI. WJC-URiîj 11

•sectorul!

pentru Liltdteuri. penttJi burnutiire

hHROUt Hi t-il.i-.MI M rÂRI

URBANISTIC 7E SI ARHIVĂ

.sat Onh'kwțfcxiăw’ă țlliy.wnf, ■                  1

rmitate cu p reviLdcri|țț^:pgji np.ȘȘJ^ JȘtiJI VIuVi


Cu urmare a cererii adresate de C.C. ' cu adresa în

înregistrata la nr. 19130 din 06.05.2019, completată cu nr. 46880 din 31.10.2019, in conformitate amenajarea teritoriului și urhunismul. cu mndi licorile >i cmnpk’tărilc uJțTioaa.rase emile LUinâlurul: AMZ-,A.Z<ZZi..//- 3W9 PENTRU

Nr.


PUD-STR.                       -SECTOR

Construire locuinfi individuala P+1E+V1


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafața de 292,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din lîxtrjsi/^Je’C;

273590. eliberat la dala dc 17.04.2019.

INIȚIATOR:    C.C., C.A.S.

PROIECTANT: Birou Individual de Arhitectura A.C.

SPECIALIST CI I1RF.PT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb.. A.M.G.C.         țRUR: Dzo, E, Gr.)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD incit» imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nuni -str. Ici m păru lui nr. 12. str. lenupărului nr. 14. str. icnii str. Cetatea bleanițui nr. 2 A: Sud - artera de circulație str. Cetatea Neamțului: Vest - str. Ce Iul ca Neamțului nr. 4.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBA I E ANTERIOR: Conform PUG - MB ji Regulamentului Locul du Urbanism ui Municipiului București, aprobate cu HCGX1B nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins tn subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardorea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardele ci să .se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade: suprafața nivelului mansardei va ti de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lisăi Monumente lor Istorice. publicată in M.O. nr. 113 din 15.92.2916. sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Ccrl.ificnLul du urbanism nr. 86/CVDV/C730822 și 30823 din 19.10.2018.

I ndicatorii urbanistici reglementa (i: PO'l’max.= 45%, UL Tmax.= 0,9 mp A DC,'mp teren pentru PI IE. CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren penLru P+2E, R.llmax.= P-2E, llmax.= 10 mclri. Se admite uni nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele I» iernii- - Clădirile senii-cuplate se vor alipi de ca le anul clădirii de pe parcela alăturată si se vor retrage fața de cealaltă limita la o disianiă :1c ix-l pn|în juriinime din înălțimea la comiți Tn punctul cel mai înalt față do teren, dar nu eu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pc anibclu limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre. clădirea SC va realiza în regiin izolat.

Retragerea față de limita poster io ară a terenului - Retragerea față du limita posterioară a parcelei vă 11 egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai "nalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 5.00 metri,

PREVEDERI PUD-PROPUSE:

Retrageri minime Țață de limitele laterale dreapta - retras minim 3,00 metri; stânga - retras minim 5,90 metri spre față k>L respectiv retras minim 5,70 metri spre spate lot.

Retrageri minime față de limita pusterinară - la limita de proprietate, respectiv retras 0,60 metri spre dreapta lotului Se prezintă acord notarial vecin str. lenupărului nr. 14 cu încheierea dc autenlificare nr. 332/16.02.201 Camera Notarilor Publici - „Notaris71, — Societate Profesională Notarială.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului du reglementări vizaL spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru miile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București ți a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto șl accesul pietonal se vor realiza din str. Cetatea Neamțului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 5239/28.03.2019.

ECHIPARE TEFlNtCO-EDII.ITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit dc îng, D.G.S.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare: volumetrică în.sușilc dc urb., A.M.G.C.          ■

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/9'25.07.2019, su uvizeuză fiivorahil Planul urbanistic de

detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fl folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezeniului aviz, în conformitate cu uri. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentați a tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obli ga li vi lai ca respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 86/CVDV/C/30822 și 30823 din 19,10.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiuiții Uucuntșii. în cazul nendoplării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului l, în termenul de valabilitate al aceșluhi, prraediiTa trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp câl Hotărârea de aprobare este în vigoare.                     '

Scf birou ,

Raluca Mihaela EpifanV        A

■ r

pkaîa iso           J U-

£ MANAGEMENT îțt51^^3^

,4A   AUD IT ULUI   DE

t:A'He UPNaN'UMLL

CERTIFICAREA


Întocmit,

Andra Ciucă


ACREDITAT PzNTRL SISILMtUJH Ut VANAQFMFN- Al CALTAȚI p fn zs1-■ 9 ori;Afi


Bd. Bamj Manta tir. >. sectorul I București; 011222

Tel. +4-0 21 3 19.10.13; Fax: 1'10-21-319.10.06

Email; reiiiafaîmjra jî'tînrittuirias I jo

1.1.I' ccnstructi

EXISTENT

S{mp)

Procente

S. TOTALA

292

100%

CONSTRUCȚIE EXISTENTA

0

0%


sector 1, București

PROPUS

S (mp)

Procente

S. TOTALA

292

100%

lAMENAJARE LOCUINȚA din care:

292

100%

Construit.

130

45%

Spațiu verede pe parcela

105

35%

Ci rcu la ti i /p a rea j/t e ra s e a co pe ri te

57

20%


N

J


Birou Individual do Arhitectura

PrtStAtl!

01 /2019

Beneficiar :

C.C.

Faza:

P.U.D.

Adresa:

Scara:

1 :500

Data;

Str.                              , sector 1. București

Februarie

20T9

Nume proiect:

Desființare construcții existente: Realizare locuințe individuala P+1E+M

■ jr&y

l .

Titlu planșa:

PROPUNERE

REGLEMENTARI URBANISTICE

A 04

----«L--