Hotărârea nr. 179/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare şi modernizare construcţie existentă la Şcoala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1” din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnieo-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă

la Școala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1” din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector Ț București

Având în. vedere Referatul dc aprobare nr. 1190/10.06.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/1166/12.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/307/16.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3165/15.06.2020 al Direcției Management Economic, nr. 6597/K2-222/E/19.06.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-222/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările- și completările ulterioare;

Ținând scama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conți nutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1” din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector 1, București”, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. (4) litera a) din HG 395/2016;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. 4 lit.d) și alin.(7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L-Se aproba documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1” din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector 1, București.

Art. 2.- Se aproba indicatorii tehnico-economi ci ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1” din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector 1, București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.-Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4.-(l) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020. în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Ce fa lan

/Semnat de înlocuitor

Nr.: 179

Data: 24.06.2020

 • 1. Pentru documentația telinico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr, 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local

Nr, ^7^/2 4^ 06 3? 2>

£ ^esejrf^ a c x

/*?4 Âj/>&

' '”■■’J=2£vz-

INDICATORII TEHNICO-ECONOMIC1 AI INVESTIȚIEI 'Ll f/ttAKi JS|K REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA LA gLWLAj * GIMNAZIALĂ PENTRU SURZI NR.1” din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector L#u\r«$ti. /   '!

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general Din care C+M


32,477,483.253 lei tara TVA

25,881,480.071 lei tară TVA

38,594,441.634 lei cu TVA 19%

30,798,961.284 lei cu TVA 19%

Total general Din care C+M


6,870,051.879 euro fără TVA 5,474,781.079 euro fără TVA 8,163,989.007 euro cu TVA 19%

6,514,989.483 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

  Caracteristici tehnice:

  • - S teren                             =

  • - Arie desfasurata Imobil S1+P+2E

  • - Arie totala St^P+2E              =

  • - Aria construita la sol

  5 702 mp,

  5 108.99mp.

  5,598.84 mp.

  1 942.67 mp.

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

5 800.75 lei/mp desfașurat+amenajari exterioare;

4 622.65 lei/mp desfașurat+amenajari exterioare;


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 12 luni.