Hotărârea nr. 178/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare, modernizare construcţie existentă și construire corp nou la Școala Gimnazială Herăstrău”, din Strada Borșa, Nr. 27, Sectorul 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la Școala Gimnazială Herăstrău99, din Strada Borșa, Nn 27, Sectorul 1, București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1186/10.06.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr, J/l 151/11.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/290/11.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3164/15.06.2020 al Direcției Management Economic, nr. E/6593/K2/228/19.06.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-218/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultura, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, art. 44 alin, (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/20)6 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnic o-economi că privind investiția „lucrări dc reabilitare și modernizare construcție existentă și construire coip nou la Școala Gimnazială Herăstrău”, din Strada Borșa, Nr. 27, Sectorul 1, București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. (4) litera a) din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. 4 lit.d) și alin.(7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și construire corp nou la Școala Gimnazială Herăstrău”, din Strada Borșa, Nr. 27, Sectorul 1. București.

Art. 2.-Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existenta și construire corp nou la Școala Gimnaziala Herăstrău”, din Strada Borșa, Nr. 27, Sectorul 1, București, conform Anexei care face pane integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3,-Fînanțarea lucrărilor sc va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art, 4.-(l) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 1 abținere numărată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicolcta Cefalan

/Semnat

de înlocuitor

Nr.: 178

Data: 24.06,2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. 47H/24 06

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „ L»'  ' «I

REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTUU^^^. \ CORP NOU LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ HERĂSTRĂU” din Strada Borșa,W. R7<_ 3/ Sectorul 1. București                                                           \"  x-—

’%^CTOg^

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general Din care C+M


37,670,963.719 lei fără TVA

30,044,183.681? lei fără TVA

44,766,076.387 lei cu TVA 19%

35,752,578.589 lei cu TVA 19%

Total general Din care OM


7,968.643.169 euro fără TVA

6,355,329.291 euro fără TVA

9,469,491.980 euro cu TVA 19%

7,562,841.856 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

  Corp școala

  • - S teren

  • - Arie desfasurata Imobil S+P+3E , S+P+1E

  • - Arie totala S+P+3E , S+P+l E

  • - Aria construita la sol

  Corp nou

  • - S teren

  • - Arie desfasurata Imobil S+P+3E

  • - .Arie totala Imobil S+P+3E

  • - Arie construita la sol

  TOTAL

  • - Suprafața teren(lotl+lot2)

  • - Arie desfasurata

  -Arie desfasurata totala

  • - Suprafața construita la sol


  4 023 mp.

  • 4 553.67 mp.

  • 5 230.52 mp.

  1 513.62 mp.


  1,172.00 mp 1 181,00 mp 1 375.18 mp

  340.1 l mp


  5 195 mp

  • 5 734.67 mp

  • 6 605.70 mp

  1 853.73 mp


 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

5 702.80 lei/mp desfașurat+arnenajari exterioare

4 548.22 lei/mp desfășurat lamenaj ari exterioare;


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 24 luni.