Hotărârea nr. 176/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Grădinița Nr. 44” din Strada Izbiceni nr. 1-3, Sectorul 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 44” din Strada Izbiceni nr. 2-3, Sectorul 2, București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1187/11.06.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/1164/12.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/295/12.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3162/15,06.2020 al Direcției Management Economic, nr. E/6595/K2-219/19.06.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-224/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, Juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mas s-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, ait. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din I^gea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectclor de investiții finanțate dip fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tchnico-ceonomică privind investiția „lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 44” din Strada Izbiceni nr. 13, Sectorul 1, București, predata Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor confoim articolului 17 alin, (4) litera a) din HG 395'2016;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin, (4) litd) și alin.(7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Se aprobă documentația tehnico-economica privind investiția ,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 44” din Strada Izbiceni, nr. 1-3, Sectoiul 1, București.

Art. 2.-Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 44” din Strada Izbiccni nr. 1-3, Sectorul 1, București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 3.-Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație,

Art. 4.-(l) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotriva, conform legii și 8 voturi împotrivă. în momentul votului fiind prezenți 25 dc consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

/Semnat de înlocuitor

Nr.: 176

Data: 24.06.2020

 • 1. Pentru documentația tebnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economivi însușiți, prevăzuți în Anexa ni\ 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI "LLCkAl^DE'-

REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LĂ£RĂD?kri’X’  i

NR. 44, situată în Strada Izbiceni nr. 1-3, Sectarul 1, București” \ L >/ *!/

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general Din care C+M


5.225.744,25 lei fara TVA

3.742.118,28 Ici fără TVA

6.210.814,63 lei cu TVA 19%

4.453.120,76 lei cu TVA 19%

Total general Din care C+M


1.092.611,91 euro fără TVA

782.411,62 curo tară TVA

1.298.572,93 euro cu TVA 19% 931.069,82 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

  698,78 mp;

  805,16 mp;

  • 805.16 mp;

  • 313.16 mp:


 • - Arie desfășurata Imobil

 • - Arie totală

 • - Aria construită la sol

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

6.490,32 lei/mp desfășurat;

4.647,67 lei/mp desfășurat;


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 12 luni.