Hotărârea nr. 175/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Grădinița Nr. 122” din Strada Băneasa, nr. 12, Sectorul 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice yr a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 122” din Strada Băneasa, nr. 12, Sectorul 1, București

Având în vedere Referatul dc aprobare nr. 1188/10.06.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit dc directorul Administrației Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama dc Raportul de specialitate nr. J/l 163/12.06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/291/11.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3161/15.06.2020 al Direcției Management Economic, nr. E/6594/19.06.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-221/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze cconomico-socîale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind nunnele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conți nutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 122” din Strada Băncasa, nr. 12, Sectorul 1, București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. (4) litera a) din HG 395/2016;

în temeiul dispozițiilor ari. 5 lil. ce), ari. 129 alin. (4) lit.d) și alin. (7) lil. a), ari. 139 al iu. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări dc reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 122” din Strada Băneasa. nr. 12, Sectorul 1, București.

Art, 2.-Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 122” din Strada Băneasa, nr. 12, Sectorul 1, București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.-Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație.

Art. 4.(1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniver sitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin, (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

/Semnat de înlocuitor

Nr.: 175

Data: 24.06.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la arl.I răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Prcunivcrsitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local Nr-        06 Z)2

f?/£,4N C£>       A/r 4-fît^

v .    ' \li!. Lf jAV

INDICATORII TEHNICO-ECONOMIC1 AI INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DF REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA GRÂ^lȚ/UV ]

NR. 122, situată in Strada Băneasa, nr. 12, Sectorul 1, București” V

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general

  Din care C+M


6.042.047,42 lei tară TVA

4.137.132,81 lei fără TVA

7.181.389,82 lei cu TVA 19% 4.923.188,04 lei cu TVA 19%

Total general

Din care C+M


1.263.286,66 euro tără TVA

865.002,26 euro iară TVA

1.501.503,27 euro cu TVA 19%

1.029.352,69 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

  2.880,00 mp;

  1.677,00 mp;

  1.677,00 mp;

  471,69 mp;


 • - Arie desfășurată Imobil

 • - Arie totală

 • - Aria construită la sol

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

3,602,89 lei/mp desfășurat;

2.466,99 lei/mp desfășurat;


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 4 luni.