Hotărârea nr. 173/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 24.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Demolare corp C2 și C5, consolidare, reamenajare, extindere corp C1 și supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situat în București, Sector 1, str. Milcov nr. 2-4”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-cconomici aferenți obiectivului de investiții1'Demolare corp C2 și C5, consolidaref reamenajare, extindere corp CI și supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situat în București, Sector 1, str. Milcov nr, 2-4 ”

Văzând Referatul de aprobare nr. 15279/04.06.2020 al Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul dc specialitate nr. J/l 186/16.06,2020 al Direcției Investiții, nr. N/305/16.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar. Patrimoniu și Registru Agricol, nr. K2-201 E/l 1.06.2020 al Arhitectului Șef, nr. G/3045/05.06.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-200/05.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din funduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția ”Demo1are corp C2 și C5, consolidare, reamenajare, extindere coip CI și supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situai în București, Sector 1, str. Milcov nr. 2-4”;

în temeiul prevederilor art, 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) Iii. a), art. 166 alin, (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgcnlâ nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art, l.-Se aprobă documentația tehnico-cconomică privind investiția „Demolare corp C2 și C5, consolidare, reamenajare, extindere corp C1 și supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situat în București, Sector 1, str. Milcov nr, 2-4”.

Art 2.-Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Demolare corp C2 și C5, consolidare, reamenajare, extindere corp CI și supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situat în București, Sector 1, str. Milcov nr. 2-4”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.-Finanțarea investiției se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4,-(l) Primarul Sectorului 1 al municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în tuncție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Ccfalan

/Semnat de înlocuitor

  • 1. Pentru documentația tehnico-economica prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

  • 2, Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

PREȘEDINTE de-Ș£J)INTĂ

Obiectivul de investiție “Demolare corp C2 și CS, consolida extindere corp CI și supraetajare cu etaj mansardat, pentru București, Sector lt str. Milcov nr. 2-4”

in


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoare în prețuri la data de dec. 2019 1 euro —

4,75

Iei

Val. Tot.

Val. Tot.

LEI cu TVA

LEI cu TVA

1. VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI din care:

10.319.616,92

8,253.600,88

8.868,301,26

6.935.799,06

2. VALOARE INVESTIȚIE LUCRĂRI DE BAZĂ, CAPITOLUL 4 CONSTRUCȚII

MONTAJ

8.253.600,88

0,00

6.935.799,06

0,00

2. EȘALONAREA

INVESTIȚIEI

INV

LEI cu TVA

C+M

LEI cu TVA

ANUL 1

6.307.000,00

5.300.000,00

ANUL II

3. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

4.246.278,50

luni

3,568.301,26 18,00

4. CAPACITĂȚI mp. Suprafața intervenție,

mp 2.752,00 subsol

515,50

mp supr. Intervenție

2.752,00

1

parter 745,50

etaj 1 745,50 ’

etaj 2

745,50 '

5. FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

VALOARE

C+M lei eu TVA

  • 1. Buget de stat

  • 2. Buget local

  • 3. Alte surse

100,00% 0,00% 0,00%

8.253.600,88 0,00 0,00

6. INDICI

lei/tnpAd, cu TVA

lei/mpAd, fara TVA

I. VALOAREA TOTALA INVESTIȚIEI

3.749,86

3.222,49

2. VALOARE C+M CONSTRUCȚII MONTAJ

2.999,13

2.520,28