Hotărârea nr. 172/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 24.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a Pasajului Englez”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a

Pasajului Englez"

Văzând Referatul de aprobare nr. 8763/04.06,2020 al Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului .Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/l 100/09,06.2020 al Direcției Investiții, nr. N/277/09,06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, iu. K2-203 E/l 1.06.2020 al Arhitectului Șef, nr. G/3121/11.06.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/202/09.06.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultura, sport, mas s-media și culte, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Ixical al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și regulile de aplicare ale acesteia, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In cuufoiuiiLutu cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu completările și modificările ulterioare;

Luând act dc Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Hotărârii Guvernului nr. 203/2019 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV;

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr, 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/2006 privind transmiterea în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1 a unor pasaje pîetonale existente pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 a Municipiului București;

Având în vedere documentația tehnico-economi că, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Invervenții privind obiectivul de investiții „Lucrări dc intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a Pasajului Englez”;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. n) și lit. p), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. c), art. 166 alin. (2) lit. k) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art, l.-Se aprobă documentația tehnic o-economi că aferentă obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a Pasajului Englez”.

Art. 2,-Sc aprobă indicatorii tehnico-economi ci ai investiției „Lucrări dc intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a Pasajului Englez”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3.-Finanțarea lucrărilor se face din fondurile bugetului local și/sau din alte fonduri legal constituite.

Art. 4.-(l) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 9 abțineri — numărate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, o r r

Marian C't iști:CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cetalau

/Semnat de înlocuitor

Nr.: 172

Data: 24,06.2020

  • 1. Pentru documentația tehnico-economica prevăzută Ia art. 1 răspunderea juridica îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Domeniului Public Sector 1.

  • 2. Pentru indicatorii tehnico-eeonomici însușiți, prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1.

  • 3. Administrația Domeniului Public Sector 1 se obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurile conform actelor normative specifice în materie, în vigoare.

Anexa.

la Hotărârea Consiliului Local

Nr. 2^.06. 2o2o

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFEREN, OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE INTERVENȚII PEN ADUCEREA LA STARE DE FUNCȚIONARE A PASAJULUI ENGLE

  • A. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

TOTAL GENERAL

Din care C+M

494.835,64 Ici fără tva 460.820,00 lei fără tva 587.891,30 lei cu tva

548.375,80 lei cu tva

TOTAL GENERAL

Din care C+M


103.776,11 curo fără tva

96.642,40 euro fără tva

123.291,59 euro cu tva 115.004,46 euro cu tva

Curs mediu BNR 4.7683 lei/euro din luna noiembrie 2019

  • B. indicatori minimali

Investiția presupune aducerea la starea de funcționare a Pasajului Englez în suprafață amenajată de 244 mp.

  • C. indicatori economici

Cost specific investiție exclusiv TVA

2,028.01 lei/mp

1,888.60 lei/mp


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

  • D. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a proiectului se estimează la 8 luni perioada de implementare, din care 4 luni se alocă duratei de execuție al lucrărilor.