Hotărârea nr. 171/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 24.06.2020 potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca scop principal prestarea de servicii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

potrivit căreia se solicită Consiliului. General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca scop principal prestarea de servicii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București ni. D.521/22.05.2020;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. D527/25.05.2020 întocmit de Direcția Generală Administrație Publică Locală, nr. G/2898/27.05.2020 al Direcției Management Economic și adresa nr. M/3-204/11.06.2020 a Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. i), alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArtL - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca scop principal prestarea de servicii în domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor.

Art.2, - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcția Generală Administrație Publică Locală și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alîn.(l), Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 8 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 3 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINJĂ,-Marian Cristian NeagiijflJyCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nlcoleta Cefalan

/Semnat de înlocuitor

Nr.: 171

Data: 24.06.2020