Hotărârea nr. 170/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 24.06.2020 potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înfiinţarea polului de competitivitate în domeniul transformării digitale cu denumirea ,,ASOCIAȚIA PENTRU TRANSFORMARE DIGITALĂ’’

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresaprivind înființarea polului de competitivitate în domeniul transformării digitale

cu denumirea „ASOCIAȚIA PENTRU TRANSFORMARE DIGITALĂ”

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București in. D.518/22.05.2020;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. D 535/22,05.2020 întocmit de Direcția Generala Administrație Publică Locală, m. G/2 fi 97/27.05.2020 al Direcției Management Economic și adresa nr. M/3-205/1L06.2020 a Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare adresa nr, D/592/11,06,2020 a Direcției Generale Administrație Publică Locală;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, Impozite șl taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Ix>cal aî Sectoiului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dovada disponibilității denumirii nr. 181880/09,06.2020 pentru denumirea propusă „ASOCIAȚIA PENTRU TRANSFORMARE DIGITALĂ” emisă de Ministerul Justiției;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art J 39 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. i), alin. (3) și art. 196 alin, (I).Iit, a) din Ordonanța de. Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modilicările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art J. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea polului de competitivitate în domeniul transformării digitale cu denumirea „ASOCIAȚIA PENTRU TRANSFORMARE DIGITALĂ”.

Art.2. - (l)Primarul Sectorului 1, Viceprimami Sectorului 1, Direcția Generală Administrație Publică Locală și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin.(l), Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14’ voturi pentru, 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Ccfalan

/Semnat

de înlocuitor


Nn: 170

Data: 24.06.2020