Hotărârea nr. 17/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Aiud nr.24, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSTLTUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str. Aiuri , sectar 1, București

Având în vedere:

 • -   Referatul de aprobare nr. E/14118/19.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/l 4013/18,1 1.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. W240/09.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație,

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanîsLică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Tocai al Sectorului 1 ul Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local dc implicare a publicului în elaborai ta sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Cunsilului Locul al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr, 133/14.11.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.l 8535/03.10.2019.

 • -  Construcția propusă sc va racorda la rețelele tehnico edilitare conform memoriu dc rețele

însușit dc ing. A.M.A.        V.U.I. Mareș.

 • -  Documentația este însoțită de ilustrare vol umetrică însușită dc arh. C.I.M.        , Și

studiu de în sori ie însușit de Cont dr. afh. R.P.

Ținând seama dc prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

 • •   Hotărârii Guvernului României nr, 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urhanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

& Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările șî completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ec), art. 139 alin. (3) lit. e), ait. 166 alin, (2) lit. j) și ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația dc urbanism P.U,D. - Sir.             sector 1,

București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 133/14.11.2019, prezentat în Anexa nr, 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4, - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică bcneficiamlui/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original sc păstrează la Arhitectul Șef.

Art 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01,2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE MarianCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

SIL! MICI PILII IIU<_ LI l«!ȘT I -"fl

® sectorul!

LJIRC H I KI-.C .i .E.Ml-.N rÂRi URBANII K l Si ARHIVĂ

^VWM-'. p Fi ni -TI I .1 ■■■_■ -.111 I i ■ i


Ca urmare a cererii adresate de B.B.D.            cu adresa în Str, •           ,

Tir. 15214/05.04.2019, completată cu nr. 44266/15.10.2019, în conformitate cu prevederile Legi teritoriului și urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ NR.

PENTRU '

PUD-STRADA          SECTOR 1, BUCUREȘTI

Construire locuință individuală S+P+IE

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 389,00mp f 388,00mp din măsurători), proprie Late privată etflifomi

Extrasul de Carte Funciară nr. 214203, eliberat la data de 18.03-2019.                                          _

INIȚIATOR:      B.B.D. , B.S.M.

PROIECTANT: S.C. ARHITECT STUDIO S.R.L.          -                                C ____

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATLRA RUR: arh. C.I.M. {RUR: E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PU ^Ifilqțbdtlăde învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Str. Aiud nr.26; Sud - Str. Aiud nr.22; Est2'! ~rulut nr. 23; F.st- artera de circulație str. Aiud.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in FUG aprobat cu IICGMO nr.269/2000, cu valabilitate prelungită, în subzona Lk - lueuinte individuale pe loturi subdimensionate cu/ sari fără rețele edilitare. Se admite un nivel mansarda? înscris în volumul acoperișului, in suprafață de maxim 60% din aria construirii. Imobilul nu șe află pe Lista Monumentelor Isterice bucureștene, publicată în M.U. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin dc 100 in ds imobile aflate pe această listă, con fora informațiilor din Certific ului de urbanism nr. 1669/95/A'3 4064 din 09.10.2018.

Indic jturii urbanistici reglementați: POTmax,= 60%, CUTmax.= 0,6 pentru P, CUTinux.= 1.2 pentru P-1E, Umax.- 7.00 m, Rhmax = p-l E. Se admite un nivel mansarda! înscris in volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria consrniirâ.

Retragerea minimă Țață de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față dc față de limitele laterale - Clădirile scmi-cnplntc xc vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage Țață dc cealaltă .

Retragerea față dc limilu |iuxlei*ioară a terenului Retragerea fața dc limitx prwtcriosiră >i parcelei vii fi egală Cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD -PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 2,OOm; stânga — 2,OOm.

Retrageri minime față de limita poster io ară - 5,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea șt gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de loc un de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație” aprobare prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul sc va realiza din Strada Aiud, in conformitate cu Aviz Comisia Tehnicii de Cirnilajienr. 18535703,10.2D19, emis ite Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEIINirO-EDII.lTARA: F.sfa uiți igutoi re racuidatea cunsliucțiilof la rețelele publice dc alimentare cu apă, canalizare, energie electrica. Studiu dc rețele însușii de ing. A.M.A. V.U.I. Mareș. Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică însușită de arh. C.I.M.        și sLudiu dc îusurire însușit dc conf. dr. arh. R.P.

în urma ședinlci Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/21'09.05.2019, sc avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic ți poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. ț2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc ponte întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată. duiaUi ik valabilitate a certificatului dc urbanism ni. 1669/95/A'34064 din 09.10.2018, CTTiis dc Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadoptârii documentației PLD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate ai acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil alâia timp cât I totărârea de aprobare este in vigoare.-A *WF


Șef birou.

Raltica Mili.id.i-Inifanîntocmit,

Alina Miru


PRIMAR A A FOST CE RTF IC A «A ISO UU'Jl SOHA Ub MANAGbMFN’ A i.RMA AUDFULLI DC DE CĂTRE OKGAMSVlJl =FKTR.J CERTIF CARIA

,Ă_ IA' II


PRIVIND S15 "EMUL CAI ITA“II ÎN CZmriGARE AijMF CITAT


5 STC V D. GR Dl" IU A MAG E \1E NT AL SH =N -ibDi:-' 'AF^TiTT


Bd. Bunu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222

Tel +4CJ-2 L-319.1CJ 13; Fax; +40-2 .-319.10.06

Einuil: ivuMtrdiuta^.itnntaFi.iAl r»

ht: r> w vin*. pri m nr i tisec tor 1. ro