Hotărârea nr. 169/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 24.06.2020 privind aprobarea predării către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția pentru Protecția Mediului București, pe bază de proces verbal, a terenului în suprafață de 4 mp, din totalul de 4225 mp, conform Cărții funciare nr. 226902, liberă de orice sarcini, aferent Grădiniței nr. 47, aflată în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea și pe perioada amplasării unei stații de monitorizare a calității aerului

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea predării către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția pentru Protecția Mediului București, pe bază de proces verbal, a terenului în suprafață de 4 mp, din totalul de 4225 mp, conform Cărții funciare nr. 226902, liberă

de orice sarcini, aferent Grădiniței nr. 47, aflată în administrarea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și

Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea și pe perioada amplasării unei stații de. monitorizare a calității aerului.

Văzând Referatul de aprobare nr. 1182/10.06.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Administrația Unităților de de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare solicitarea de rectificare a erorii materiale nr. 1240/19.06.2020 formulată de Administrația Unităților de de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr, G/3154/15.06,2020 al Direcției Managment Economic, nr. M/3-232/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. J/l 172/12.06.2020 al Direcției Investiții, nr. E/6602/K2/228/19.06.2020 al Arhitectului Șef și nr. N/313/22.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadiul apai aiului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economîco-socialc. buget, impozite și taxe locale, a Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Luând in considerare Amendamentul nr. 14/23.06.2020 formulat de domnul consilier local Cristian-Adrian Tudose, avizat de Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 104/2011 pnvmd calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Lucal al Sectorului 1 nr. 35/30.08.2001 privind aprobarea încheierii Protocolului de pred are-primire terenuri și clădiri unități de învățământ preuniversitar de stat, din sectorul 1 și Consiliul Local al Sectorului 1;

Văzând Protocolul nr. 66/26.03.2002, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 București și Grădinița de copii nr. 47, împreună cu Anexa la Protocolul de predare-primire între Consiliul Local al Sectorului 1 București și Grădinița de copii nr. 47;

Văzând solicitarea adresată Sectorului 1 al Municipiului București nr. 5394/26.02.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului București privind identificarea unui teren, pe aria sectorului 1, pentru amplasarea unei stații de monitorizare, care să respecte cerințele prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea acrului înconjurător ;

în concordanță cu adresele nr. N 12510/09,03.2020 și nr. N 12510/11.03.2020, ale Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul Sectorului l al Municipiului București;

Ținând seama de adresa nr. 10099/29.04.2020, prin care Agenția pentru Protecția Mediului București a comunicat Sectorului 1 al Municipiului București acordul privind

poziția de amplasare a stației de monitorizare pe teren al în suprafață de 4 mp situat în curtea Grădiniței de copii nr. 47, de pe strada Mitropolit Varlaam nr. 140;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. gj, art. 166 alin. (2), lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRĂȘTE:

Art* 1. - (1) Se aprobă predarea către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția pentru Protecția Mediului București, pe bază de proces verbal, a terenului în suprafață de 4 mp, din totalul de 4225 mp, conform Cărții funciare nr. 226902, liberă de orice sarcini, aferent Grădiniței nr. 47, aflată în administrarea Administrației Unităților de învățământ Preuniver sitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea și pe perioada amplasării unei stații de monitorizare a calității aerului.

(2) Predarea-primirea terenului identificat la alin. (1) se face între Administrația Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția pentru Protecția Mediului București, până la data de 01,08.2020.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Administratorul Public al Sectorului 1, Grădinița nr. 47, Direcția Cadastru, Patrimoniu, Fond Funciar și Registru Agricol și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 1 abținere — numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 24.06.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR GENERAL Daniela Nicolcta Ccfalan

I Semnat cu bară de înlocuitor