Hotărârea nr. 168/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr. 56, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr. , sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/6005/29.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/6006/29.05.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului I;

Raportul du specialitate in; M/3-208/11.06.2020 al Direcției Juridice. Legislație. Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei dc administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis dc Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului eu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 214/29.05.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea sc rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică dc Circulație PMB nr. 2610/04.02.2020;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tchnico-edilitare conform studiu de rețele însușit de mg. C .1 V. S ;

  • -   Documentația este însoțită de studiu de însorite și ilustrare volumetrică însușite de mb.

ca’ o. p

Ținând seama de prevederile:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2L12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12,2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), ait. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE;

Art. l.-Sc aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Sir. Macului nr, , sector 1, București., în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 214/29.05.2020, prezentat în Anexa nr, 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nn 2.

Art 2.-Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original sc păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici arul ui/pro ie etan tul ui rin cu montați ci de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

. Art. 5.-(l) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în iuncție, astăzi, 12.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență m.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDJNȚÂ, Marian Cristian Ncagu ff . ^~\i\v!i /■’l1--. 1 *                        ( r

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan.

I Semnat cu bară de înlocuitor


Nr.: 168

Datat 12.06.2020

MUMiii'iui iKiciHUsn                        IiIROlli. RUat.liMt-.NTÂRt

SECTORUL 1             URBANISTICE $1 ARHIVĂ

■— www-pri m.'ir F.ibcttț ?j 1 .iu

Cu urmare a cererii adresate de B U cu adresa în                                                 sector 6. Bucuroși i.


'mia-jți-itrati la nr 47 ÎS din 29 01.2020, iurniplctatl cu, nr. I957X din 11 i?5.2ii20. m eoni omcnițjarta loriloriutid ji urb.inismuL cu tnodificSrilc ji Lfunplctârilu ulterioare. su emite umilitorul


fumiitnti cu-nteverterile- l'.wrtir.îJluTon I privind maiorul ANO A l A HO^r2.I-Ț/PENTRU

PI 1) - SUL M M l Lt t NR. - SECTOR I f unvtrairt hteuințâ intlividunl-i P-HK+iEr


GENERA I' DE IMOBILUL: In Jtipatfață de 224,00 mp (221.00 mp tfin misaritori ctnlaslnde], proprietate priv

I Atrasul dc Carte I jjnciar.i nr. .'       I, cJihenit l.t data de 21.01.2(1243


i OCAL AL 11 HOLUJ I

Nr. i 4nexă no. f .„-VZ IUN. 1020

>’aA

—;..i.... —i.f        ..minumțisinilurdin

i / '>31


INIȚIATOR: fi C „ li         G           C

PROIECT WI: M.( \SA I l< \ PROJI I I YIC.I..

SPECIAI IST CI DREPT DE SEMN \ I I HĂ HI R: urh. C V AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN


l>, P țRl IR. U. D, F. i ■, Gt) ■

PUD: Zona studiată prin PI. D include parcelele învecinate


imobil ului care u generat documentația. delimitată astfel: Nord-Est Slr, Poetului nr, 43. Sir. Poetului nr. 4a, Slr. Poetului nr. 17: Sud-fisl -Str. Mucului nr,54. Slr. Macului nr. 5b. Sud-Vest - artera de circulație Str. Macului. Slr. Macului nr, 56: N turci-Vest Str. Macului nr. 58.


PREVEDERI FUG/ PI Z APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB si Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cli HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins iu suhz.nna luuețioiiulă: Ulii - locuințe individuale ți colective mici Cu maxim P-2 niveluri situate în afara peri metrul cir de protecție. în cazul mansardelor se admite n depășire a CUT pi oporțmital cu suplimentarea ADC cu maxim 0.0 din AC. Imobilul nu se aflu pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștcnc. publicată în M.(“). nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 ni de imobile alia le pe această listă, conform informații lor din Certificatul de urbanism nr. 1804/126/M/45056 din 10.12,2(119.

Indicatorii urbanistici reglementați: PO lînax.- 15%. CUTmax.= 0.9 mp ADG'inp teren pentru P IE. CTTmax.= 1,2 mp AlX’/mp teren


pentru P+2E, R[-lm;ix.- P-2E, Hiuax.- 10 metri. Se admite uni nivel monsardnt înscris în volumul acoperișului. în suprafață dc maxim 60%


din aria construită.


Rctniucrca minimă fața dc aliniament Pc aliniament sun cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale -Clădirile se mi-cuplate se vor alipi de calcanul clădim dc pe parcela alăturată ți se vor retrage fală dc cualiilia limita la t> distanța de cel puțin jumătate din înillțimcti la corniță în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu miii puțin de 2,00 metri- în cazul în can: pnreuhi se in vecin cază pe mnhcle limite laterale cu clădiri retrase tați dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioare a terenului-R drage ren față dc limita peșteri nară a purcelei va 11 c-gală cu jumătate din înălțimea la corniță, măsurate in punctul cel mai înalt iuță dc teren, dar nu cu mul puțin viu 5.00 inel i i.

PREVEDERI PUD - PRO PI SE;

Retrageri minime fuță de limitele laterale dreapta - la limita dc pj’oprieiate, respectiv retras minim 3.40 metri spre spate lot: stângii -retras minim 3.50 metri spre lăți loc. respectiv retras minim 3.25 metri spre spate lot.

Retrageri minime față de limita pov terii ni râ - Ist Umila d<" proprietate respectiv retras minim i.(li) metri spre dreapta Ini

Construcția se va a mp lașa cu respectarea speci l" nații Ier [danului de reglement îl ri vizat spre neschimbate.

CIRCULAI II SI AUL'ESL: Parcarea ți gantreii auttivehîculeliir vor respecte „Noniicle privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții ți amenajări autorizate pe teri Loriul Municipiu lui București ți a prospectelor necesare unei corecte funcții uitări a arterelor tic circulație'' aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto ți accesul pietonul se vor realiza din Str. Mucului, conform


avizului Comisiei fehnice de Circulații nr. 2610/04.02.2020.


ECHIPARE TEIIMCO-EDILI TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. cana liza re. energie electrică. Studiu de rețele însușii dc ing. C h V. S

Document ti ți a este insuliță dc studiu dc însorite ți ilustrare volumetrică însușite de urb (’i în urma analizării din data de 19.03.2020. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic șl poale li folosit mimai în scopul aprobării P.L..D.

Elabora lond ji bene fi ci and PUI) răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care face obiceiul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g} ilin Legea nr. .350/ 2001 privind amenajarea teritoriului șl urbanismul, cu modi licărite și completările ulterioare.

Duuiiiiieiiluțiu tehnică peuiiu auleiizaica executării lucrărilor de construire (Dl'AU) se poate întocmi numai dupii aprobarea P.I_i.lt. și cu ubligu tî vi lalea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil du hi tLiia emiteri: sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. I804/I26/M/45056 din 10.12.2019. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului Hticurcșțjteln ui Scctoiului I. in termenul de valabilitate al acestuia, p

I lotărârea de aprobare este în vigoare.12. P


mrf nciidoptării documentației P.IJ.D. in plenul Consiliului Locul wehtbitjryjhiuiit, După aprifeurc. acesln rămâne valabil uLÎLii timp cât


Șrfbirotr, lUiluca MthAdti loritauîntocmii.

Andr.i CjufJ
:-î-J -M .i'vfti •'


Bd, Bariu .Manta nr. 9. Sectorul I București: 01 1222 fel. ■ 40-21-319. |O. 13; fijx: i 10-21-319.1 (! 06

Lmiiîl: iȚcțti5irăiurci opriiiiLdiiijil rit

1(1* f "i1' L i, ev w | -i I 11 i ■ i a. ' ■ >■ K I Vi X