Hotărârea nr. 167/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Niagara nr. 13, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) StK Niagara nr. , sectar 7, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/6008/29.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr, E/6009/29.05.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -   Raportul de specialitate nr. M/3-216/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Ixjcal al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București m. 259/21.12.2016 prin cure s-u uprubal Regulamentul local dc implicai c a publicului în elaborai ea sau revizui) ea plănui il ui de urbani sin și dc amenajai ca teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 215/29.05.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB

nr. 26710/19.12.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de mg. Z C. N ;

Documentația este însoțită de studiu de însorirc însușit dc arh. C         -E C.

și ilustrare volumetrică însușite de arh, C N. D -Ș

Ținând seama de prevederile:

  • -  în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de telurica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii iu. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului României nr, 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

I

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                    ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă documentația de urbanism P. L'.D. - Str. Niagara nr. 13, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr, 215/29.05.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dâ dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele iu. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici arului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef,

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vot duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenti 22 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 12.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicolcta Cefalan

Semnat cu bară de înlocuitor

pcn/F u Lcfiifriirjj /Fu/Jirj.i /■lirijlj-fBIROUL REGLEMENTARI

UKBANlb'l ICE5 ȘI ARWEVA


Cit umniirc n cererii adresate de E A .....‘ B' ‘ cu adresa în

27 IO1) din 27.06.2019. cu mp tehuii cu nr, 21073 din 21.1)5.2020, in conformitate cu prevederi terireriului ți urbanismul, cu modificările și compilările ulterioare. se emite următorul:


PENTRU

PI D - STR. NIAGARĂ NR. - SEC L OR I Construire locuință individuală S+ P+-1 E


. sector I. București. îtitegisltută fii iu. ț-tțsH ar. 3 5 0/21101 privind amenaja ren ANE I T A.n:..

lOCA^AL SECIi RU1 |,i| ;

Nr.             tir. j

11 KM 202G t


GENERAT DE [MOBILI L: in suprafață de 162.1» mp (163.00 mp din măsurători cadastrale), proprietare prtv-Exlrasul de Carie Funciarii nr. 262171. eliberat la data de 02.10.2019. Se prezintă acord creditor ipotecar nr. 11 Remania S A.

INI | l A L OR: D Ei A. . D

PROIECTANT: S.C. CEC SOLUTIONS S.R.L,


BlSPECIAL .LST CI DREPT DE SEMNAU R.Ă Rl R: in ii. C> ‘ N. D' -Ș (RUR: Dz , Dz?. E)

AMPLASARE, DEL.IMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STl DIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include.purcelele învecinate imobilului care ii generat docu mental iu. delimitată astfel: Nord - artera de circulație .str. Niagara; Est - str. Niagara nr. ; Sud -‘str: Prahova nr. Vest - str, Niagara nr.

PREVEDERI PUG/ PI Z APROBA I 12 ANTERIOR: Conform PLG - MB și Regulamentului I ticul de UrhiiniHTii sil Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: l.l:t - locuințe individuale și colective miei cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetre lor de protecție. Ln cazul mansardelor se admite o depășire a CUT propor (ionul cu suplimentarea A DC cu maxim 0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștcne. publicată în

M. O. nr. 1 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m :1c imobile aliate pe această lista, cntirbrm informațiilor din Ccrtijîcattii de urbanism nr. 22/CVDV/N/29138 din 15.10.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 45%. CLTntax.= 0,9 mp .ADC’/ir.p teren pentru P+lli. CU linax.= Lj rtip ADOmp teren pentru P+2E. R.]lmax.= ?i2E, Ilmax.= 10 r.iclri. Se admite uni nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din arta construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retrage ren minimă fu ții de limitele laterale - Clădirile semi -cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage fată de cealaltă limită la o distantă de cel pui in iumăiiitc din înălțimea la cornișă în pluralul cel mai înalt față de teren, dur nu cu mai puțin dc 3,00 metri: in cazul în care parcela se învecinează pc ambele limite laterale cu clădiri retrase fața dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va real iza în regim izolat.

Retragerea față de limita poște ridară a terenului — Relrtigcrca lii|ă du limita poster iutiifa i: parcelei vu fi egulii eu juniăltiLe din înălțimea la corniță, măsurată în punctul ccl mai înalt fala dc teren, dar tiu cu mai puțin dc 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc lini iude laterale - dreapta la limita de proprietate: stânga - retras minim 2,50 metri.

Retrageri minime față de limita pi mieriii ară - retras minim 2.55 metri.

Construcția se va amplasa cu respectnrea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre neschlmbttre.

CIRCI IA |ll Si ACCESE: Parcarea șl gartirea autovehiculelor vor rcspuciii ..Normele privind Usi pura ren lujitlât idui iiluiur de JuuUit dc parcare pentru noile construcții ți amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București șt a prospectelor accesaiv unei corecte luncțumăn a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din str. Niagara, conform avizului Comisiei Tehnice dc Uircutațji nr. 26710/19.12,2019.

ECHIPARE TEHMCO-EDILITAR.A: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, cu na liza re. energie electricii. Studiu de rețele însușit de ing. Z C. b Documentația este însoțită dc studiu dc însorim însușit de arii. C

N. D -ț


-E:


și ilustrare volumetrică însușită de tirh, O


în urma ședințe: Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/3/19.12.2019, se avizează fiviirnhil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.l J.D.

Elaboratorul și bene fi ci arul Plite răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD cure face obiectul prez.eiilului aviz- in con lei nu'.a te cu aii. 63 alin. (2} litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbtiui.sniul. cu modificările și completările nherionne

Document ați a tehnică pentru autorizarea execut urii lucrărilor de construi ne (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.l. J.D. și cu obligațivitalsu respucfarii întocmai a pt«vederilor acestuia.

Prezentul nvi.- cpc volubil tk: fa cinln emiterii unic pa toacă durută dc vdjubililato a corliliuutului de urbanism tir. 22/UVJJV/N/29138 din 15.10.2018, emis de Primăria Sectorului I ni Municipiu te                         ulijțnflrii docurntin rației PUD în plenul Consiliului l.ixail

rfTt£)l?l- După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât


al Sectorului I. îu termenul de vuhihililulu al acestuia.

1 Intilrârea de apmbare cslc în vigoare.


Șef blran t

ÎLiluc.t Mill.iclu tul Hm:aiA "jo vul '-iu'

MANACLt/LN I AL

USMA AUDTULJI UT Ții TOP ORCAN F MU I -n i r' i       it F RTF ii: arfa

D_ Y.ANAGL'.TNT Al CAI ITA“H


pvi-.-j-.ri n kîs i ctHii-n: P1 IVIND SISTEMUL OE CAI IIA| I IN CCPTiriCARC ,v:;hll:i li Ui I _MLL JitAfla


iiituL'inil.

■Midru/Xinj ,i


Ud. lianu Manta nr. 9. Sectorul 1 Bucii reții: UI 1222 fel. 140-21-3 19.10.13; Fax: i 40-21-319.10.Dfi E i nai I ■ r.rri sl r: il iir:ivO|;ri ii tai i?l> I ,ri?