Hotărârea nr. 166/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr. 129, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Straule ști nr, sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr» E/5190/13.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr.E/5191/13.05.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-212/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate a] Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și dc amenajarea teritoriului ce intra în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr» 207/13.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 1;

Aviz Comisia Tehnica de Circulație PMB nr. nr. 6744/2020;

Studiu de rețele însușit de ing. A M A. V.U.I. M ;

Studiu de însorîre și ilustrare volumetrică însușită de. mașter urb. I R.Ș. A.

 • -  Aviz Ministerul Culturii nr. 164/8/12.02.2020; Certificat de descărcare de sarcină arheologică nr. 15/30.10.2019 Ministerul Culturii și Identității Naționale. Aviz Autoritatea Aeronautică Română nr. 12595/688 din 10.05.2019.

Ținând seama de prevederile:                                      i

 • -  în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/2L12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor an. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit, e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1,-Se aprobă documentația de urbanism P. UD. — Șoseaua Strău Iești nr , sector Z, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr, 207/13.05,2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2.-Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4.-Anexele nr, 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proicctantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5,-(l) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 12.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr,57/2019 privind Codul administrativ, cu mo di fi căii le și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nkokta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

BIROUL RHGLENlEsN TARI

URDANtSTJCE «ÎI ARI UVA


Ca urmare a cererii adresate de T V , cu adresa în                               TK

18544/25 04.2019, completata cu NR. 18646/04,05.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.35(;cl


urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. se emite următorul; I AVIZ NR.                    C'

PENTRL PUD-ȘOSEAUA STRĂULEȘTT NR.   -SECTOR 1

Construire a trei Locuințe individuale S+P+2E


1'rțJ^tj. _Scvț<pr J, înregistrată Iu .nT;.,

 • I  pi L'. md ațnțipjarca teritoriului și

 • II     At) W .

12 iufiTaffll


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2.414,00 mp ( 2.500.00mp din măsurătorile cadastrale), proprietate pri'-J4if .c<U‘btTn 'mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. . eliberat la data do 21.02.2020 Șe prezintă acorduri notariale copropriujlt propuse, autentificate sub nr. 1238/28.04.2020 și nr. 1236/28.04.2020- SPN AEQUILIBRJUM.

INIȚIATOR: T        V.         G

M--------L , S          C

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMN ATURĂ R1JR: mașter urb. I R.Ș. A

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcatele învecinare iiroltffului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Șoseaua Străulești nr. ~~ lot , Est- artera de circulație Șoseaua Străulești ; Sud -Șoseaua Străulești nr.                  ; Vest- I acul Grivița.

PREVEDERI PUG/ PLZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLL aferent PUG - Mun. București, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000. cu valabilitate prelungită, amplasamentul este cuprins iri suhzrma Lld pentru care sunt permise locuințe individuale mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire conlinuiițjnșiriiit) sau discontinuu (cuplat sau izolat) și parțial în subzona V4- spn|ii verzi pentru protecția cursurilor dc ape . Imobilul se afla pe lista cuprinzând monumente istorice publicată in 2016, in sit nr. 10 - Dămăroaia Pod conform informațiilor din Certificatul dc urbanism nr. 485'CVDV.'S/36283 din 21.12.2018, prelungit până la data da 22.12.2021 și a avizului nr. 164/S/l 2.02.2020- Ministerul Culturii. Se prezintă Certificai dc descărcare dc sarcină arheologică nr. 15'30.10.2019- Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Indicatorii urbanistici reglementați - Lld: POTmax.= 20%, CUTitihx- 0,4 pentru P+JE și C’Ulmax.= OJpcntru P12E Se admire un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafaiă dc maxim 60% din aria construită. înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2E|1O metri). Pentru subzonn V4 sunt prevăzut; următorii indicatori urbanistici - POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonalc= maxim 15% și


privind kiertrilu


,1


(RUR: Dzo, E)


CL I' maxim 0,2mp ADC'mp teren.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față dc limitele laterale ale purcelei cu cel puțin jumătate dm înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului Retragerea față de limita posterioură a parcelei va fi egală cu jumătate dm înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Construcția se va amplasa în suhzona Lld. cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovchiculcloi vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București ți a prospectelor necesare unei corecte funciionări a arterelor de


circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pieional se vor realiza din Șoseaua Străulești, conform avizului Comisiei Tehnice


de Circulații nr. 6744/2020 și planșa iiudă a acestuia.

ECHIPARE TEHNICO-EDII.ITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentare cu apă. canalizare, energie


electrică. Studiu dc rețele însușit de ing. A M A V.L.l. M'

Documentația este însoțită de studiu de însorite și ilustrare volumetrică însușită de mașter urb. I R.Ș. A '     . Șl- prezintă Aviz

Ministerul Culturii nr. 164/Ș/l2.02.2020; Certificat de descărcare dc sarcină arheologica nr. 15/30.111.2019- Ministerul Culturii și Identității


Naționale. Aviz Autoritatea Aeronautică Română nr. 12595/688 din 10,05.2019.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a icritoiiulni și urbanism nr. 6/31/11.06.2019, sc avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.L.D.

Elaboratorul și beneficiarul PLD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu arr. 63 alin. (2) litera gl din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ți


completările ulterioare.


Docunicntația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și eu


obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 485/CVDV'S/3628j din 2 LI 2.2018, prelungit până la data de 22.12.2021, cmts dc Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației


PUD în plenul Consiliului Loca) al Sectorului 1. in termenul dc v; valabil atâta timp cât I tolănirea dc aprobare este in vigoare.


Șef birou, Raluca Mihașhi l|pîj>n
procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne


întocmit,

Alina Miru


Bd, Banu Manta nr. 9. Sectorul I București; 011 222

I el. -40-21 -.3 19.10.13; Fax: -40-21 -319 10.06

Email: regtsti'i'nrmfi;pi i111;n ias I ro


ara -ta ‘ÂEariA


hiln /'Wuwkk:’ iiriiTLiriiix^rtorl rft