Hotărârea nr. 165/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Agatului nr. 68, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind npridiumi Pltmului TJrbardfdir. da Dviuliu (PUD) Drumul Agatului nr. , sector I, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/5187/13.05.2020 a] Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate in; E/5188/13,05.2020 al Arhitectului Șef al Scuturului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/3-213/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarul ui Sectorului I;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administra|ie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului eu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și du amenajarea teritoriului ce întră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise;

Avizul Arhitectului Șef nr. 206/13.05.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 3275/05.02.2020;

 • -   Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitate conform studiu de rețele însușit de ing. C . C

 • -  Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. urb. L \ G și

ilustrare volumetrică însușită de arh. Urbanist A         N N, M

Ținând seama dc prevederile:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit, j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I .-Se aprobă documentația de urbanism P U D. -Drumul Agatului nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 206/13.05.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2.-Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Alt. 3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor dc rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, im exemplar original se cuiuuniuă beneficiai ului/pioieuta[iLu.lui documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef Va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației dc urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii. în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 12.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul ari.. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE SEDIN'EĂ, Marian CristiCON 1RASEMN EAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Niculela Ce talan Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 165

Data: 12.06.2020

paitai          pentru broids/tf' v

’ MU’.kiWUimitXiiUșU >|                      BIROUL REGL.EJylEisTȚĂRJ

S E<STO RL.I LȘB              u«B anin I K 1 SI ARHIVĂ

www.pi trnjsijiCktiJi I i >


Jiu:. Ur.kl.i. mreuișJinlJ la i .iHicicii.u-L'a istrțtoriuTui și

Nr pmâȘrsfij


Ca urmare a cererii adresate de V V - și V C i, cu adresa in f

nr. 3&O2/23.O[.2020. complciată cu 18669/04.05.2020, iu conformitate cu prevederile Legii nr TSDut^f ■ ățnprțujțjrw țjjfțȘnu


urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul. / AVIZ NR. A:


PENTRU

PUD - DRUM ULAC ATU LUI NR, -SECTOR J Construire a două Locuințe cuplate PHEfțjMtBdFiiiîch ri nr.


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 873,00 mp, proprietate privată, conform mențiunilor din ’Extr elibeiăi la data de 12.02.2020, INIȚIATOR: VIERU VOIREL, V C PROIECTANT; S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RURtarhitect urbanist Alexandru Nicolae N. Mocan (]

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PLD: Zona studiată prin PUD          iîL-lc          abilului

cate a generat documentația, delimitată astfel; Nord drum de acces nr. cadastral . Est- nr. cadastral . StliT-siLCaf J           S’

T, tarla 309, parcela' , Vest-nr. cadastral

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr. 2 69/200(1, cu valabilitate prelungită, in subzona 1.1c - locuințe individuale și colective mici ca maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconsrruitc. Se admite mansardarea clădirilor existente CU condiția ca aceasta să nu fie O falsă mansardare ci să se in scrie în volumul unui acoperiș cu pantă dc 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi dc maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 95/08/A/56216 din 23.0] .2020.

Indicatorii urbanistici regkmenLiii: POTinax,= 45%; CIJTmax.= 0.9 mp ADC/mp teren pentru P+1E. CUTmax-1,3 mp ADC/mp teren pentru P-2E; RHmax. - P-2E, Hsnax. - IU m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață dc maxim 60% din aria construiri,

Relrauer&j mini mă față de față de limitele laterale - se vor retrage tăță de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cuj nișă, ddi uu Ulm pupii dc 3,0Uiil

Retragerea fnță de limita posterioară u terenului egală cu jumătate din înălțimea Iu cornișă, măsurată în punctul col mai înalt față dc teren, dar nu mut puțin dc 5,00 m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față ile limitele laterale - dreapta — 3.OOm; stânga — 3,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară - 5,0Om .

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULA ȚII bl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006, Accesul auto și pietonii se vor realiza din Drumul Agatului, prin drumul de acces nr. Cadastral , conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 3275/05.02.2020 și planșa anexă a acestuia.

ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARĂ: Este obligatorie r acorda ren cu tis Iru cililor Iu rețelele publice de aliiiieiiliiie uu apă. canaliza ie. eiipigin electrică. Studiu dc relele însușit dc ing. C 1. C .Se prezintă adresa Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea nr. 3613/16.04.2020 privind solu|ia alternativă de racul dare la utilități.

Documentația este însoțită de studiu de însorite însușit de arh. urb. Lucrcția Guțilă și ilustrare volumetrică însușită dc arhitect urbanist A

N' ' N, Mi

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/35/28.01.2020, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PI..1 D nlirpiind pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD cure face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. {2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului ți urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P U D și cu obligațiviratea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata du valabilitate a corii ficat ului dc urbanism nr. 95'08/A/56216 din 23.01.202(1, emis dc Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In c              fii documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în

termenul dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie rel vigoare.


$rf birou,

RliIikj MihacLi EpifanJupi! ăprț


acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în


ARHITECT ȘF p y Cin ba nu IJprțtm'Ofili?-Aha ;R


Întocmii,

Alina Midi
primăria fi ^rișjT 'iFR_iFin:/rA isn q-ioi-?'ins risl'/IKD SISTEMUL DC MA'JAGrMrNT AL iJALI’Ai’ iu                   A.ll jl1 ,;l 1.1 l’; =

C-H' IE l:AI-:L _>t CAI SL J <jANIȘMJL acrsdi'a’      H'bxiuij ob-r ii i:;aui-a

SiVFI OR CE MANA1i E LtE L1T A.■ ’ȘAL.’ A 1 I SFENită-l’? AEROO


Bd. Banu Mania nr. 9. Sectorul 1 București; 01 I 222 Tel. -40-2 I -3 I 9.1 0.1 3; Fax; +40-2 I -3 I 9. I (1.06

F.mail: țlțțtțiiif<ill|^ifl.pnn'uiri.Lvl ro

h ttp :."w ww. prim uri nsec tor I .ro