Hotărârea nr. 164/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nadeș nr.31A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Sti\ Nades nr, , sector I, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/5184/13.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/5185/13.05.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/3-214/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație. Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1:

Avizul Comisiei dc administrare a domeniului public, dc organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, a păi arca ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr, 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența dc aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr, 205/13,05.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 15245/29.08.2019;

 • -   Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico-edili tare conform studiu de rețele însușit de ing. D G S •

 • -  Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. D G și ilustrare volumetrică însușită de urbanist V C C.M. O

Ținând scama de prevederile:

• In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local do implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), ari. 139 alin. (3) lit. e). ari. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Se aprobă documentația de urbanism P.L/.D. - Str, Nadeș nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 205/13.05.2020, prezentat în Anexa nr, 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici aiului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef,

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului

sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.           ,

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 12.06.2020. în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Semnat cu bară de înlocuitor


pi riJ r'f< l i i.i | . lJO, p<-JI tl Jj 1’Ji rJLLiJLiFV

BlRCttjL REOÎ LEM ț •. h I S 5< I l.lKBAIXÎS f 1CH -ȘI ARHIV A


Cb urmare u cererii stdrcsule de E " K ’ Uu adresa in                         București, Scutti^gtyțqj^țEilfr la. nr. 49626'lx IL 3919

completată cu lfi5M 10 u 1.2020, 111 conformitate cu prevederile Legii nr 350'2001 privind tunciuiiiirea teritoriului •■■ urbunismid. cu modificările >■ completările ulterioare, se emile următorul;


AvizNR..aW./^rJxr-F! CNTRl/

PUD - STR. NADEȘ NR. - SECTOR 1

Construire locuință individuală P-P+1E


Nr


/1<T.


Lz ZZL !<u.'


.                                                       _                              —■---:rr 'u O--^*1

GENERAT DE IMOBILUL: In suprafața tk: 1.137.00 mp. proprietate privata, conform mențiunilor din Extrasul de Carte AiîcteiiirăJrT. eliberai la dala de 06,(14.202(1.

INIȚIATOR: N E N ’ ,N

PROIECTANT: PEI LRB. O       V -C

SPECIALIST CLr DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: mașter urh.V ' :C J" C.M. O (RUR: Dzo. E, G*) .*

AMPLASARE. DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele inveolrtliii imțijjtlului

care a generat documentația, delimitată astfol; Nord-Vcși - nr. cadastral ’ Nord-Rsi- nr. cadastral          Sud-Est- nf.radasifăl' " 1


Sud-Vcst - arlcra de circului io Sir. Kadeș.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Terenul este cuprins in PUG aprobat cu IICGMB nr.269/2000. cu valabililalc prelungită.


in subzona M3- subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri, cu PO'lniax.= 60% cu posibiliialcu acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activități comerciale, CUTmav-2.5mp ADC/mp.teren; inaltimca maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente ; pal fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in Iun etic de volumclria c arau crisl iun străzii, eu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 m continuat cu larigcnlu sa Io 45 grade. Imobilul nu se aria pe lista cuprinzând monumente istorice publicată in 2016 sau la mai puțin de iOOm de imobile aflate pe aceasta lista conform informațiilor din Certificatul, de urbanism nr. ] 8/2/N/50301 din 08.01.2019, Indica lorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60 % cu posibiliialca acoperirii resiulni terenului in proporție de 75% cu clădiri cu itiax.2 niveluri (8m) pcriiru act i vitali comerciale, CUTmax._2.5mp ADU.' mp. teren; i nai ti mea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente; pot fi adaugale suplimentar unul .sau doua niveluri in tunclic de voliuiiclrin caractcrisiicu străzii. un condiția retragerii acestora in limitele unui urc de cere cu raza de 4.0 m continua! cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament in eazul străzilor eu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe iiliniimicnt, se pol acccpla retrageri de minim 53K)m numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase lață de limitele laterale ale parcelelor ți să prezinte râțade liitcrulu. in cazul (n care clădirile de pe parcelele adiacente prezin[ă calcane este obligatorie alipirea la acestea.

Retragerea minima față de limitele laterale - Clădirile se vnr alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe Umilele laterale alo parcelelor până la o distanță de maxim JU.IW metri de ]a aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță dc cel puțin jurnăiale din înâlțirnca clădirii uiâsiolu Iu cornișă, dar nu cu mai puțin dc 5,00 metri.


PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 3.00n>: stânga - Î.OOjji.

Retrageri minime fața de limita pusterioară -23.45m .

Construcția se va amplasa cu respectarea specificați ilar planului dc reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULA ț i] Șl ACCESE: Parcarea și gararen autovehiculelor vur respecta ..Norniclc privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pc teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație" aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pici imn I sc vor realiza din strada Nadeș, conform avizului Comisiei Tehnici: dc


Circulații nr. 152'15/29.08.20! 9 și planșa anexă a acestuia.

ECHIPARE TEI1NICO-EDILITARĂ: Este obligatorie rncordnrea construcțiilor la rețelele publice ce alimentare cu apă. canalizare, energie electricii, S1 ud iu de rețele însușit de ing. D <1 . S

Documentația este insolită de studiu de însorite însușit de urb. D ’ A. G i și ilustrare volumetrica însușită du mn.ster urb. V (1

C.M. O

în urma ședinței Comisie: tehnice de amenajare a teritoriului ți urbanism nr. 1 .'23/28.01.2020. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai fn scopul aprobării P.U.D.

Elaborâloiul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD caic- fiice obiectul prezentului aviz. în conformitate cu att. 63 alin. (2j litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și


completări le ulter ioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire iDTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D, și cu


obligai!vitaicu rcsțiuclăiii îiitucinui 11 pluvialeiilui iieesluiu.


Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sule pe toată durata dc de Primăria Secinrului I nl Municipiului Rncnrești. In cuzul ne


dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După a


ȘbT hirou, Italuca MiliaclaXpiJțțrjțItiUiiL' a certificatului dc urbanism nr. 18/2;N/5030ldir) 08.01,2019, emis^durunicRLitiei PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1. in termenul .ti*t. acesta riimilnC ' bil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este în vigoare.


ARHITECT SE17


,;rR”IF ttATA ISC 90;n 2Orti

II DE MANAGEMEN1 AL

. IKMA ALJOIT.JlUl DE

^TPC  ORGAN SI MUL


JL MHNAGLM-N -M l


întocmit.

Alina Mtfu


Rd. Banii Manta nr 9. Sectorul I București; 0I 1222

M. +411-21-319.10 13: Fax: +40-21-319.10,06

Email; registratura u.pr; 1 it.»fînv!țro