Hotărârea nr. 163/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ocheanului nr. 14-16, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ocheanului nr. 14-16, sector 1, București

Având în vedere:

  • -   Referatul de aprobare nr. E/5199/13.05.2020 al Prim aiului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/5200/13.05.2020 al Arhitectului Șef al Seutoiului 1,

Raportul de specialitate nr, M/3-215/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăți lor cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Loca! al Sectorului 1:

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare' a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21,12,2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și dc amenajarea teritoriului cc intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București:

Văzând documentele emise:

  • -   Avizul Arhitectului Șef nr. 203/04.05.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului S cotoiului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 24678/11.12.2019;

  • -   Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico-edilitare conform studiu de rețele însușit de mg. Alina Maria Anca V.U.L Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însoțire însușit de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan și ilustrare volumetrica însușită de arh. Călin George-Teodor.

Ținând seama de prevederile:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuroșii nr 292/27.11.2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - au tu strada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colcntina;

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit, ce), art. 139 alin. (3) lit. e). art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art l.-Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Ocheanului nn 14-16, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 203/04.05.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2.-Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici arului /proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. S.-(l) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 2 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 12.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 163

Data: 12.06.2020CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor


pentru Lcluțcun. pentru buactsiure BIHOUI, RfiCriJiMtiNTÂRI URBANISTICEI Șl ARHIVA


Ca urmare a cererii adresate de S C. PANTA RF1EI HOME S.R.L. cu adresa în str. Oiluz nr 24, localitatea Dumitrana. oraș Măgurele, județul Ilfov. înregistrată la nr. 44538 din 16.10.2019, completată cu tir. 14505 din 24.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ultcrit              ițirayiviriil.


AVIZ NR.


PENTRU

PUD-STR. OCHEANULUI NR. ' ...SECTOR l

Construire locuință colectivă Ds+P+2F.+M

(7 apartamente)toGALjiLSrr i- ■ ■ ■ Nr.


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 5044)0 mp. proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul dc Curți' eliberai la data do 16,07.2019.

INIȚIATOR: S.C. PANTA RHF.l HOME S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ARX DES1GN CONCEPT S.R.L.

SPECIALIST CI DREPT DE SEMNĂTURĂ K1.IR: urli. A P. G . B (RUR: D. E. Fr.)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PuD intslutfc parcelele. mywy. imobilului caro n generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad.          Est - nr. cad. "    - ; Sud artera de rireuliipc str

Ocheanului: Vest - nr. cad.

PREVEDERI PLG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zimu de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Murii și $cs. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28,1 1.20!3, avizul arhitectului șef nr.27/12,09,2013. modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.1 1.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07,2014. amplasamentul este cuprins în 1..T.R. 4_47 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată in M.O. or. 11.3 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1224/311'0/30375 din 02.09.2019,

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 45% CUTmax. pentru înălțimi P+l = 0.9 mp ADC/mp teren. ClJTniax, pentru înălțimi P+2 = 1.3 mp ADC/mp teren, RHmax.= P+2E. Ilnilix.= 12 mciri, se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - l’c alinunricnl sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă Față de Limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri,

Retragerea tată de Limita poște Hon ră a terenului - Retragerea lății de limita posLcrioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea lu cornișă, măsurată în punctul ce] mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de Limitele laterale - stânga retras minim 3.00 metri: dreapta - retras minim .3.00 metri.

Retrageri minime față de Limita pus terii iară retras minim 3.00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specii’națiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și ga rarea auto vehicul clor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri du parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prosperelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se voi' realiza din str. Ocheanului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 24678/11.12.2019.

ECHIPARE TEHNiCO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare eu apă. canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit de ing. A M A V.U.L M

Documentația este însoțită dc studiu de însorite însușii dc urb. A - P, G. . B

G' -T în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 14/10/19.11.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz, este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D,

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care tace obiceLui prezentului aviz, în conibmiitale cu an.. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. .350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor neesiuin.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe Lotus durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1224/38,,'0/30375 din 02.09.2019. emis de Primăria Sectorului l al Municipiului București. în cazul ncadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în Icrmunul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta Limp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


și ilustrare volumetrică însușită de arh, C


Șef birou,

Raluca Mibaclp ijjifanîntocmit, Andrn Ui tic jRii. Bruni Manta nr. 9. Sectorul l București: Dl 1222

Tel. 4-40-21 -319,10.13: Fax: l 40-21-319,10.06

Email: raeiMnUuru ri primari;k 1 ro