Hotărârea nr. 162/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 12.06.2020 pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.101/23.03.2020 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr,}01/23,03,2020 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6

ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate

de pe raza municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare m\ 958/09.062020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Direcția dc Utilități Publice,Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M 3-203/11.06.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ, nr. G/3122/1 1.062020 al Direcției Management Economic și nr. D 1632/10.06.2020 al Direcției Generale Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; ,

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private și al Comisiei pentm administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentm elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările șî completările ulterioare;

Ținând scama de prevederile art. 19 și art. 59 alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 2, alin. (3) și art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentm modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, care nu au fost preluate în republicarea Legii nr. 101/2006;

Ținând seama de prevederile art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (l)-(3) și art, 26 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

în vederea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/23.03.2020 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza Municipiului București,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/28.08.2019 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local denumit Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1, cu personalitate juridică, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

în temeiul art.5 lit.ee), art.139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. o) și alin. (4) și art, 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se împuternicește Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 să întreprindă toate demersurile necesare, în condițiile legii, pentru punerea în aplicare, în numele Sectorului 1 al Municipiului București, a dispozițiilor din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 101/23.03.2020 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urni a procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza municipiului București.

Art. 2. -în scopul ducerii la îndeplinire a atribuției pentru care a fost împuternicită potrivit art. 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, are dreptul să întreprindă, în condițiile legii, următoarele acțiuni, enumerarea nefiind limitativă:

  • a)    angajarea și efectuarea de cheltuieli în limita bugetului aprobat în acest scop;

  • b)    închei erea de acte j urid ice;

  • c)   corespondență cu instituții competente în domeniul depozitării .deșeurilor și cu autorități publice locale și centrale;

  • d)   colaborarea cu deparatamentelc de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și cu operatorul de salubritate de pe raza administrativă a Sectorului 1 în vederea derulării corespunzătoare a contractului de delegare a gestiunii nr. J077/S/30.06.2008 privind elementele contractului influențate de depozitarea deșeurilor reziduale.

Art. 3.-(l) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptata 13 voturi pentru și 10 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 12.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

MarianCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Data: 12.06.2020