Hotărârea nr. 161/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 12.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind în ființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1013/04.06.2020 și nr.D 575/04.06.2020, întocmit de Direcția Generală de Administrație Publică Locală și Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-201/05.06.2020 al Direcției Huridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. N/275/05.06.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii iu*. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 373/24.11.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 București în vederea înființării Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând cont de adresa nr. D/612/2019 prin care Serviciul Administrativ din cadrul Direcției Generale de Administrație Publică solicită Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București identificarea unor spații disponibile pentru închiriere;

în temeiul prevederilor art. 5 lit, cc), art. 139 alin, (3) Jit, g), art. 166 alin. 2 lit.g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L-

  • 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, se modifică după cum urmează:

  • 2. Aliniatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

(2) Sediul Centrului Cultural al Sectorului 1 ni Municipiului București, denumit în continuare „Centrul” este în Municipiul București, Sectorul 1, Piața Amzci nr. 13, acesta desfașurându-și

activitatea în spațiile prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2, care Tac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IL-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, rămân nemodi Reale.

Art ni.-(l) Primam! Sectorului 1, Centrul Cultural Sector 1 și Direcția Generală Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciu] Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată 19 voturi pentru și 4 abțineri - numărate la voturi împotriva, conform legii, în momentul votului fiind prezență 23 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 12.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Ce fa lan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 161

Data: 12.06.2020

ANEXA LA HOTĂRÂREA .-JSiiJULUi

LOCAL AL SCCTCtU'LU I

Nr            4

42 ww-...

/\&) L

|       r<S0s^|^


Nr Cri.

Desurnire încăpere

Suprafață mp

1

Spațiu comercial

24.78

2

Spațiu comercial

4125

3

Depozit

13,45

4

Deporii

13.27

5

Grup sanitar

6.83

6

Baie

2.45

7

Wc

3.27

8

Spațiu comercial

78.91

9

Hol

9.01

10

Grup sanitar

4.10

11

Wc

2.11

12

Wc

2.27

13

Grup sanitar

1.91

14

Hol

7.16

15

Hoi

5.98

Suprafața totală

216,75

ANEXA LA HOTAnARFA CrJNSlijULUl

LOCAL AL SECWmiLm 1
SUPKAFETENr, încăpere

Denumire

Suprafața utila

11

Birou

22r34mp

26

Sala

1U.8Bmp