Hotărârea nr. 160/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 12.06.2020 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr. 21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere in vederea cumpărării imobilului situat in sti\ Pane iu nr. 21, Sector Ț București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179

Având în vedere Referatul de aprobare nr. KZ1315/05.06.2020 al Primarului Sectorului l;

Ținând seama de Raportul dc specialitate comun nr. K/l316/05.06.2020 și nr. M 3-202/05.06.2020 întocmit de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă și de Direcția Juridică. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 12.06.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, eu modificări le și completările ulterioare;

Ținând scama dc prevederile art. 29 alin (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 17/29.01.2020 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiului București, Strada Panciu nr. 21, Sector 1 în vederea desfășurării unor activități de învățământ;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului l nr. 129/28.05.2020 privind constituirea unei comisii dc negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu ur. 21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179;

Având în vedere adresa nr. 305/25.07.2017 a Școlii Gimnaziale Herăstrău, înregistrată sub iu . 9185/25.07.2017 la Administrația Unităților de învățământ P reuni ver sitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare declarația scrisă a proprietarilor imobilului - teren situat în str. Panciu nr, 21, sector 1, București, domnii P         R *    - A , N. C și

B I , înregistrată la AUIPUSP Sector 1 cu nr. 12351/01.10.2019;

In temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 108 lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.-Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului și a condițiilor de cumpărare a imobilului situat în strada Panciu nr. 21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179, în următoarea componență:

  • 1.  Dragoș-Florin Sîon - consilier local;

  • 2.  Virgil-Mădălin Olteanu - consilier local;

  • 3.  Mihail-Teodor Purcăiea - consilier local;

  • 4.  reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, desemnat prin act administrativ de către directorul instituției;

  • 5.  reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, desemnat prin act administrativ dc către directorul instituției.

Art.2.-Sc împuternicește Directorul Administrației Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de cumpărare.

Art.3,-începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.05.2020 privind, constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr. 21. Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179.

Art.4.-(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiilor menționate la art. 2, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 12.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul adiniriislraliv, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefatan

I Semnat cu bară

de înlocuitor